Almi Biuro Rachunkowe Michał Guzik-

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zlecenia z obywatelami Ukrainy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019 r.
Jeśli zleceniobiorca (obywatel Ukrainy) nie przedłoży płatnikowi certyfikatu rezydencji, płatnik dokonuje poboru zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 updof, opierając się na informacjach posiadanych przez siebie oraz przedstawionych przez podatnika, np. w stosownym oświadczeniu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.573.2018.1.AKR.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Zaliczki uproszczone w 2019 r. a 9% stawka CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. mali podatnicy, a także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą stosować 9% stawkę CIT po spełnieniu określonych warunków. Należy podkreślić, że zaliczki uproszczone opłacane są w 2019 r. w oparciu o podatek należny wykazany w zeznaniu za 2017 r. lub za 2016 r. Na wysokość tych zaliczek nie wpływa stawka CIT obowiązująca w roku opłacania tych zaliczek. W związku z tym mali podatnicy, którzy w 2019 r. opłacają zaliczki uproszczone, będą mogli zastosować 9% stawkę CIT dopiero przy ustalaniu podatku za 2019 r., w zeznaniu rocznym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Moment poniesienia kosztu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r., autor: Agata Cieśla
Spór na linii przedsiębiorcy - organy podatkowe, dotyczący momentu ujmowania w kosztach wydatków kwalifikowanych na gruncie podatku dochodowego jako koszty pośrednie, trwał wiele lat. Pomimo wsparcia, jakie w tej kwestii dawało podatnikom orzecznictwo sądowe, organy podatkowe pozostawały nieugięte. Według nich tego typu wydatek zyskiwał status kosztu podatkowego dopiero w momencie uznania go za koszt bilansowy. Jednak od niedawna KIS w tej kwestii przyjmuje za prawidłową wykładnię stosowaną przez sądy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Sposoby zapłaty podatku wykazanego w PIT za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatek wykazany w PIT za 2018 r. trzeba zapłacić do 30 kwietnia 2019 r. Więcej czasu jest na uiszczenie - bez konsekwencji odsetkowych - podatku wynikającego z zeznania podatkowego automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Osoby, które zostaną rozliczone automatycznie, będą miały na uregulowanie podatku tydzień od otrzymania z urzędu skarbowego informacji o konieczności dokonania wpłaty.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Podatek od nieruchomości zapłacony za lata ubiegłe a koszty podatkowe

Serwis Podatkowy nr 2 (278) z dnia 10.02.2019 r.
Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy dokonują korekty kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym otrzymają dokument potwierdzający przyczyny korekty. Korekta kosztów polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym miesiącu. Nowe zasady korekty mają zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Natomiast w sytuacji, w której korekta spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, obowiązują dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem "wstecz" (ex tunc).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Strata z lat ubiegłych odliczana od dochodu uzyskanego w 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019 r.
Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy CIT przypisują uzyskane przez siebie przychody do odpowiedniego źródła przychodów: do przychodów z zysków kapitałowych oraz do przychodów z innych źródeł przychodów, tj. w praktyce przychodów z działalności gospodarczej (do końca 2017 r. nie było takiego podziału; istniało wówczas jedno źródło przychodów - działalność gospodarcza). Również od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca wprowadził regulacje, które umożliwiają podatnikom CIT odliczanie strat tylko z tego źródła przychodów, w którym straty te powstały.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Rozliczenie w deklaracji VAT faktury korygującej sprzedaż

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Sprzedawca towaru czy usługi po wystawieniu faktury korygującej, która powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem uwzględnia ją w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem posiadania, uzyskanego przed upływem terminu do jej złożenia potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Czy od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości stawek VAT?

Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019 r.
Z zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa wynika, że nowe zasady klasyfikacji towarów i usług mają być opublikowane w kwietniu 2019 r. Jednak z uwagi na konieczność przygotowania się podatników do tych regulacji, ich obowiązywanie planowane jest dopiero od 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja ustawy o VAT zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, która ma uprościć zasady ich stosowania.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Amortyzacja w limicie 100.000 zł

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019 r., autor: Agata Cieśla
Preferencje amortyzacyjne w podatku dochodowym mają różne formy. Polegają m.in. na podwyższaniu stawek amortyzacyjnych oraz stosowaniu stawek indywidualnych, zalicza się do nich także degresywna metoda amortyzacji. Oprócz tego przywilejem amortyzacyjnym jest też tzw. jednorazowa amortyzacja. O ile z tej stanowiącej pomoc de minimis mogą korzystać wyłącznie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku podatkowym oraz tzw. mali podatnicy, to z jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 100.000 zł może korzystać, po spełnieniu dotyczących jej uwarunkowań, każdy przedsiębiorca.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Samochody osobowe stanowiące środki trwałe oraz leasingowane w kosztach firmy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1014) z dnia 01.03.2019 r.
W przypadku, gdy wartość samochodu osobowego nie przekracza 150.000 zł, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą wartość odpisu amortyzacyjnego (dotyczącego pojazdu stanowiącego środek trwały) oraz całą ratę leasingową (dotyczącą pojazdu używanego na podstawie leasingu operacyjnego). W pełnej wysokości kosztem uzyskania przychodów będzie również składka ubezpieczeniowa AC tego pojazdu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Odliczanie VAT od wydatków na samochód osobowy wykorzystywany w działalności mieszanej

Poradnik VAT nr 11 (467) z dnia 10.06.2018 r.
W przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów firmowych, jak i celów prywatnych podatnika, ustawodawca wprowadził na mocy ustawy o VAT ograniczenia w zakresie odliczania VAT. W takim przypadku podatnikowi przysługuje bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie stanowiącej 50% kwoty podatku z faktury. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik faktycznie wykorzystuje samochód do celów firmowych w 50%, czy w innej części.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Sprzedaż środka trwałego a źródło przychodów w CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018 r.
W katalogu przychodów z zysków kapitałowych nie zostały wymienione przychody ze sprzedaży środków trwałych. To oznacza, że przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku nie są kwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych, lecz do przychodów z innych źródeł przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Wyroby energetyczne z zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie

Poradnik VAT nr 10 (466) z dnia 20.05.2018 r.
Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Informacja o zajęciu pensji pracownika przez komorników

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 07.06.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zdarza się, że pensja dłużnika zajmowana przez urząd skarbowy, została już wcześniej zajęta przez komornika sądowego. Taką sytuację nazywa się zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej. W razie wystąpienia zbiegu, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, zawiadomić o zbiegu egzekucji komornika sądowego i urząd skarbowy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (990) z dnia 01.07.2018 r.
Starosta z Funduszu Pracy może m.in. zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest finansowana ze środków Funduszu Pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Rozliczanie składników majątkowych wykupionych z leasingu operacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018 r., autor: Agata Cieśla
Wiele firm korzysta z możliwości użytkowania składników majątkowych na podstawie umów leasingu operacyjnego. Po zakończeniu okresu ich trwania często podejmują one decyzję o skorzystaniu z opcji wykupu. W ten sposób za niewysoką cenę zyskują na własność składnik majątku, który jest już sprawdzony. Sposób rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na wykup i eksploatację takich składników uzależniony jest od szeregu czynników.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Nowy limit (10.000 zł) na ulepszenie nie obejmuje wszystkich środków trwałych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 01.06.2018 r.
W przypadku ulepszenia po 31 grudnia 2017 r. środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r., zastosowanie znajdzie dotychczasowy limit w wysokości 3.500 zł. Limitem 10.000 zł objęte są ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.62.2018.1.AW.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Budynek hotelowy a tzw. minimalny podatek

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (987) z dnia 01.06.2018 r.
Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. (...) W przypadku budynku (środka trwałego), sklasyfikowanego w KŚT jako rodzaj 109 "Pozostałe budynki niemieszkalne", wykorzystywanego na działalność hotelową/gastronomiczną, nie wystąpi obowiązek zapłaty tzw. minimalnego podatku.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018 r.
Dietę w walucie obcej należy przeliczyć na złote - w celu ujęcia jej w kosztach podatkowych - po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia podróży służbowej. Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do kursu waluty obcej, jaki należy zastosować do przeliczenia na złote wydatków z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracowników, poniesionych w walucie obcej. Należy zatem zastosować zasadę ogólną.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

JPK na żądanie organów podatkowych od 1 lipca 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
Średni, mali i mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w formie JPK. Warunkiem jest prowadzenie ksiąg podatkowych przy pomocy programu komputerowego. Rozwiązanie to będzie stosowane w toku czynności sprawdzających, kontroli oraz postępowań podatkowych. Za nieudostępnienie danych w formie JPK grozi kara porządkowa do 2.800 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Obniżenie stawek amortyzacyjnych a maksymalny okres amortyzacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017 r.
Co do zasady, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Stawki wynikające z Wykazu mogą m.in. podlegać obniżeniu (w określonych przypadkach również podwyższeniu). Wielkość obniżenia stawki jest dowolna i wynika wyłącznie z decyzji podatnika.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Amortyzacja podczas remontu środka trwałego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Przerwa w użytkowaniu środka trwałego spowodowana jego remontem nie stanowi przesłanki do wstrzymania, nawet tymczasowego, jego amortyzacji. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, odpisów amortyzacyjnych, co do zasady, dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środków trwałych lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Błędne określenie obowiązku podatkowego w VAT

Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 r., autor: Aleksandra Węgielska
Podatnik VAT rozliczenia tego podatku dokonuje w momencie powstania obowiązku podatkowego. Nie ma w tym zakresie dowolności, podatek VAT musi być rozliczony w terminie określonym przepisami o VAT. Nieterminowe rozliczenie podatku może skutkować więc powstaniem zaległości podatkowej, którą będzie trzeba uregulować wraz z odsetkami za zwłokę.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Skarga na wspólną interpretację podatkową

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017 r., autor: Małgorzata Żujewska
Wspólną interpretację podatkową można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Sprawy z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego rozpoznaje wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości zamieszkuje lub ma siedzibę strona skarżąca.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Jeśli płatnik ponosi za kontrahenta ciężar podatku u źródła (poprzez ubruttowienie należności) w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez niego tego podatku wynika z postanowień umowy łączącej strony lub gdy z przyczyn obiektywnych płatnik nie ma możliwości poboru tego podatku, to kosztem podatkowym może być cała wartość ubruttowionej należności, a więc także "zawarty" w niej podatek u źródła.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Rozliczanie VAT z faktur korygujących

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 r., autor: Aleksandra Węgielska
Dokumenty, które potwierdzają dokonywanie przez podatników transakcji podlegających opodatkowaniu VAT, muszą odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji i być prawidłowe pod względem formalnym. Zasady korygowania tych dokumentów określono w przepisach o VAT. Dokumentami korygującymi wystawianymi przez sprzedawcę są faktury korygujące.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

W jaki sposób przekazać nieruchomość spółce?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 01.05.2017 r.
Spółka z o.o. jest osobą prawną, a zatem podmiotem prawa odrębnym od swoich wspólników. Możliwość przekazania nieruchomości rozumianą jako przeniesienie własności nieruchomości wspólnika na spółkę można rozpatrywać pod kątem umów cywilnoprawnych, wówczas podstawą prawną przeniesienia nieruchomości może być np. umowa sprzedaży czy umowa darowizny. Przekazanie nieruchomości może się też odbyć zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017 r.
MF poinformowało, że ustawa o VAT nie nakłada obowiązku posiadania opinii klasyfikacyjnej GUS odnośnie zakwalifikowania usługi do danej grupy PKWiU, ale w sytuacji, gdy usługodawca lub usługobiorca nie jest pewien, czy dana usługa mieści się w określonym w załączniku 14 do ustawy o VAT grupowaniu PKWiU nie ma przeszkód, aby wystąpił o wydanie takiej opinii. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego rozliczenia VAT.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Opóźnione płatności w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017 r., autor: Agata Cieśla
Przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej regulują zobowiązania wobec różnych podmiotów i instytucji. Nie zawsze jednak wywiązują się z nich terminowo, co wpływa na sposób ujęcia w kosztach należności głównej, a w niektórych wypadkach również na możliwość obciążania kosztów związanymi z tym opłatami dodatkowymi.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Pełne odliczenie VAT przy wynajmie służbowych samochodów pracownikom

Poradnik VAT nr 9 (441) z dnia 10.05.2017 r.
Niejednokrotnie w prowadzonej działalności gospodarczej zdarza się, że podatnicy odpłatnie udostępniają swoim pracownikom czy wspólnikom na cele prywatne należące do ich przedsiębiorstwa samochody. Takie udostępnianie pracownikom samochodów służbowych na ich cele prywatne za wynagrodzeniem uznać należy za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Jak uregulować podatek z PIT za 2015 rok?

Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 04.02.2016 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatek wykazany w PIT za 2015 rok może uregulować podatnik, członek najbliższej rodziny lub inny podmiot. Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką. Zobowiązanie wynikające z zeznania podatkowego można również pokryć nadwyżkami posiadanymi w innych podatkach. Termin uiszczenia kwoty wykazanej do zapłaty upływa 2 maja 2016 r. (przesunięcie wynika z faktu, że 30 kwietnia 2016 r. wypada w sobotę). Podatnik ma obowiązek odprowadzać do urzędu skarbowego każdy - nawet kilkuzłotowy - podatek.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

PCC od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (903) z dnia 01.02.2016 r.
Umowy pożyczki pieniędzy generalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Przy umowie pożyczki obowiązek zapłaty PCC ciąży na biorącym pożyczkę. Podatek ten opłaca się w wysokości 2% kwoty lub wartości pożyczki. Podatek od czynności cywilnoprawnych, zapłacony w związku z pożyczką zaciągniętą na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów spółki.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Spotkanie integrujące pracowników nie przysparza im przychodu

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 01.02.2016 r.
Pracownicy uczestniczący w imprezie integracyjnej nie uzyskują z tego tytułu przychodu. Koszt zorganizowania takiej imprezy jest kosztem uzyskania przychodów, o ile spełnione są przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. koszty pracownicze, w tym wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych).
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w 2016 r.

Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 01.02.2016 r., autor: Agata Cieśla
Odpłatne zbycie przez osobę fizyczną prywatnej nieruchomości, czyli dokonywane poza działalnością gospodarczą, nie zawsze skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. W ustawie o pdof ustawodawca wskazał, że ma to miejsce wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach, co nie oznacza jednak bezwzględnej konieczności jego opodatkowania.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej, gdy klient płaci kartą płatniczą - niekorzystne stanowisko organów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016 r.
Organy podatkowe uznają, że ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy mogą korzystać m.in. w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest poprzez system płatniczy PayPal, czy PayU. Taka forma zapłaty jest bowiem realizowana z konta nabywcy na konto bankowe sprzedawcy (czyli jest dokonana za pośrednictwem banku). Nie zgadzają się natomiast na stosowanie ww. zwolnienia w przypadku płatności kartą płatniczą. Taką formę zapłaty traktują bowiem jak zapłatę gotówkową.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Przyznanie w 2016 r. rabatu do sprzedaży dokonanej w 2015 r. a moment korygowania przychodów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016 r.
Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Nowe zasady odliczania VAT w 2016 r. – kto musi stosować prewspółczynnik?

Poradnik VAT nr 2 (410) z dnia 20.01.2016 r.
Obowiązkiem podatnika, w sytuacji gdy wykonuje on oprócz działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku, jest ustalenie na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy proporcji, w jakiej zakup służy wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a w jakiej - innym celom, pozostającym poza regulacją ustawy o VAT. Zatem prewspółczynnik na 2016 r. ustalić należy w oparciu o dane z roku 2015.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Przepisy o 70% podatku PIT zostały zweryfikowane

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016 r.
70% stawką podatku objęte są wyłącznie odprawy i odszkodowania wypłacane osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem. Należy podkreślić, że 70% danina dotyczy tylko tej części odprawy/odszkodowania, która przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez menedżera z tytułu stosownej umowy wiążącej go ze spółką.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

W którym urzędzie skarbowym złożyć PIT za 2015 r.?

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016 r., autor: Małgorzata Żujewska
PIT za 2015 r. należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika na 31 grudnia 2015 r. Miejsce zamieszkania to miejscowość, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Inne kryteria stosuje się w przypadku osób, które przed końcem ubiegłego roku wyjechały z kraju, rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres czy są nierezydentami.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Sposoby opłacania w 2016 r. zaliczek PIT przez przedsiębiorców

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016 r.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Stosowana forma opodatkowania, tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, determinuje sposób obliczania tych zaliczek, natomiast nie wpływa na sposób ich opłacania.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Zmiana zasad reprezentowania podatników przez pełnomocników

Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Rozwiązaniem o rewolucyjnym znaczeniu w zakresie reprezentowania podatników w kontaktach z fiskusem będzie możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego, który otrzyma legitymację do działania we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Takie upoważnienie będzie składane w formie elektronicznej - w tym za pośrednictwem CEIDG. Powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Negatywne konsekwencje dla rolników dokonujących zakupu paliwa od oszusta

Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015 r.
W dniu 6 października 2015 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczony został komunikat pt.: "Informacja dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta", który stanowi pewnego rodzaju ostrzeżenie dla rolników przed skutkami uczestnictwa w nadużyciach w obrocie paliwami. W komunikacie Ministerstwo Finansów przedstawiło konsekwencje na jakie narażeni są rolnicy dokonujący zakupu paliwa u oszustów podatkowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Nagrody otrzymane w "Loterii Paragonowej" wolne od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015 r.
Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej". W przypadku podatników PIT zaniechaniem poboru podatku objął nagrody, których jednorazowa wartość przekracza 2.280 zł. Natomiast w przypadku podatników CIT zaniechaniem poboru podatku objął dochód stanowiący równowartość otrzymanych nagród. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Rozliczenie dla celów CIT kosztów pośrednich dotyczących zarówno działalności gospodarczej, jak i statutowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015 r.
W sytuacji, gdy podatnik ponosi przychody ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Zasadę tę stosuje się również, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Doręczenie pisma na skrytkę pocztową

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zasady dostarczania przesyłek przez organ podatkowy regulują art. 144-154c Ordynacji podatkowej. Nie ma w tych przepisach mowy o przekazywaniu pism na skrytkę pocztową. Sądy administracyjne natomiast niejednomyślnie oceniają skuteczność tego sposobu dostarczania przesyłek. Przeważa pogląd, że organy podatkowe nie mogą doręczać korespondencji na wskazaną przez podatnika skrytkę pocztową, skoro przepisy prawa nie przewidują takiego rozwiązania. Pojawiają się jednak głosy opowiadające się za traktowaniem umieszczenia pisma w skrytce pocztowej jako formy doręczenia zastępczego.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Błędny numer rejestracyjny pojazdu na fakturze dokumentującej zakup paliwa a prawo do odliczenia VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015 r.
Elementy, jakie powinna zawierać faktura, określono w art. 106e ustawy o VAT. Wśród nich nie wymieniono - jako elementu obowiązkowego na fakturze dokumentującej zakup paliwa - numeru rejestracyjnego pojazdu. Oznacza to, że podawanie numeru rejestracyjnego nie jest konieczne. W praktyce jednak sprzedawcy często podają taki numer. Jest to korzystne dla nabywców, gdyż ułatwia wykazanie związku wydatku z czynnościami opodatkowanymi.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Obowiązek podatkowy przy usługach transportu towarów

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 r., autor: Aleksandra Węgielska
Zgodnie z podstawową zasadą obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportowych powstaje z chwilą wykonania usługi. Aby więc prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego od usługi transportowej, należy określić chwilę jej wykonania. Przepisy o VAT nie wskazują, co należy rozumieć za wykonanie usługi, ani nie precyzują, jakimi kryteriami posługiwać się dla określenia tego pojęcia. Biorąc jednak pod uwagę, że celem usługi transportowej jest przewiezienie towarów w określone miejsce, można by uznać, że usługa ta zostaje wykonana z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Odpis amortyzacyjny dokonywany od grupy wartości niematerialnych i prawnych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015 r.
Licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowią wnip. Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zaliczanych do wnip, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Zmiany w Ordynacji podatkowej już w 2016 r.

Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015 r.
Od 1 stycznia 2016 r. zmieni się w sposób znaczący wiele przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Podstawowym celem nowelizacji tej ustawy było stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co ma w założeniu ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków. (...) W ustawie wprowadzono rozwiązania mające na celu promowanie zachowania podatników przejawiającego się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Nie tylko pensja jest pracowniczym przychodem

Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 09.11.2015 r., autor: Agata Cieśla
Podmioty będące pracodawcami dokonując różnych świadczeń na rzecz swoich pracowników pełnią w stosunku do nich rolę płatnika. To z kolei oznacza, że są obowiązane obliczać i pobierać od nich zaliczki na podatek. Świadczenia przekazywane pracownikom nie ograniczają się jedynie do pieniężnego wynagrodzenia za wykonywaną przez nich pracę. Na ich opodatkowanie wpływa zarówno forma świadczenia otrzymywanego lub stawianego do dyspozycji pracownika, źródło jego finansowania, jak i moment przekazania pracownikom.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Obowiązek dokonywania wstecz korekty przychodów i kosztów a przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 01.09.2015 r.
W przypadku gdy podatnik wystawia lub otrzymuje fakturę korygującą w związku ze zwrotem sprzedanego lub kupionego towaru, musi skorygować odpowiednio przychody lub koszty uzyskania przychodów. Przepisy podatkowe nie określają sposobu dokonywania takiej korekty ani momentu, do którego należy ją odnieść. Natomiast według organów podatkowych, korekty (przychodów i kosztów) należy dokonać wstecz. To stanowisko oparte jest na stwierdzeniu, że faktura korygująca nie zmienia momentu uzyskania przychodu lub poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie wpływa na wysokość przychodów lub kosztów danego okresu.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Odszkodowanie/kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu a obowiązek wykazania VAT należnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015 r.
Jeżeli wynajmujący wyrazi zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu przez najemcę - to środki pieniężne otrzymane w ramach odszkodowania/kary stanowią dla wynajmującego zapłatę za świadczoną usługę; w takiej sytuacji wynajmujący jest zobowiązany wykazać VAT należny od ww. zapłaty. Jeżeli wynajmujący nie wyrazi zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy przez najemcę - wówczas otrzymane przez niego odszkodowanie/kara mają charakter odszkodowawczy i nie stanowią zapłaty za usługę; w takiej sytuacji obowiązek wykazania VAT należnego nie wystąpi.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Jak sprawdzić status podmiotu przed zastosowaniem odwrotnego obciążenia?

Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015 r.
Dostawca, który będzie dokonywał transakcji towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, aby uniknąć problemów z właściwym ich opodatkowaniem, powinien w każdym przypadku sprawdzić status podatkowy swojego kontrahenta. Może tego dokonać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, gdzie znajduje się baza on-line pod nazwą "Sprawdź status podmiotu w VAT". Za pomocą tej bazy dostawca ma możliwość sprawdzenia i potwierdzenia, czy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Wykup samochodu z leasingu z zamiarem jego użytkowania poniżej 12 miesięcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015 r.
Amortyzacji podlegają używane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej składniki majątku, zwane środkami trwałymi, o ile stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyto je lub wytworzono we własnym zakresie, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Zatem w sytuacji, gdy przewidywany okres używania składnika jest równy lub krótszy niż 12 miesięcy, to nie podlega on zaliczeniu do środków trwałych, a tym samym nie podlega też amortyzacji. Wydatki na nabycie lub wytworzenie takich składników majątku podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Wydatki na zakup odzieży w kosztach firmowych

Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 r., autor: Agata Cieśla
W działalności gospodarczej przedsiębiorcy zakupują odzież głównie dla pracowników. Niektórzy z nich w ten sposób wywiązują się z ustawowych obowiązków, pozostali natomiast wyposażają pracowników w stroje służbowe całkowicie dobrowolnie. Ponadto ubiór często zapewniany jest przez firmę zleceniobiorcom, a i przedsiębiorcy z firmowych pieniędzy finansują zakup własnej odzieży. Jednak nie każdy taki wydatek podlega rozliczeniu w kosztach firmowych.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Zakończenie najmu samochodu a konieczność złożenia aktualizacji druku VAT-26

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015 r.
W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego, dla którego wcześniej złożono informację VAT-26, podatnik ma obowiązek złożyć aktualizację tego druku. Wynika to z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT. W przepisach ustawy o VAT nie określono jednak, o jaką "zmianę wykorzystywania pojazdu" tu chodzi. Z objaśnień do wzoru ww. informacji wynika jednak, że aktualizację informacji VAT-26 trzeba złożyć, jeżeli samochód służył wyłącznie do działalności gospodarczej, a podatnik przeznacza pojazd do tzw. "celów mieszanych".
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Złożenie oryginału lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej - a więc także uprawniającego do reprezentowania przed organami podatkowymi - podlega co do zasady opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Opłatę skarbową od pełnomocnictwa uiszcza się organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Czy sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego do czynności statutowych jest opodatkowana VAT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 01.09.2015 r.
Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy realizujące zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, nie rozliczają VAT. Takich podmiotów nie uznaje się bowiem za podatników. Wyłączenie ww. podmiotów z grona podatników VAT jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych. Jeżeli natomiast ww. podmioty wykonują określone czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, to dla tych czynności są one uznawane za podatnika i muszą rozliczyć VAT na zasadach ogólnych, czyli według reguł obowiązujących innych przedsiębiorców.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Moment ujęcia czynszu inicjalnego zależy od sposobu rozliczania go w kosztach dla celów bilansowych - Ministerstwo Finansów nie zmienia zdania pomimo innych orzeczeń NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 01.09.2015 r.
Sposób rozliczania czynszu inicjalnego w kosztach podatkowych uzależniony jest od sposobu rozliczania tego czynszu dla celów bilansowych. Jeżeli więc czynsz ten spółka rozlicza bilansowo w czasie, to również dla celów podatkowych czynsz ten należy rozliczać w czasie. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2015 r., nr IBPBI/2/4510-292/15/PC)
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Kto pokrywa koszty wizyty w urzędzie skarbowym?

Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urzędnicy, prowadząc postępowanie podatkowe, mają obowiązek dokładnie wyjaśnić wszystkie aspekty i okoliczności sprawy. Podatnik jest w związku z tym niekiedy wzywany do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów. Wydatki związane z taką wizytą można przerzucić na Skarb Państwa. Zastrzega się jednak, że refundacja przysługuje, gdy podatnik realizował wezwanie otrzymane w toku postępowania podatkowego wszczętego z urzędu albo wystosowane do niego błędnie.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Jak korygować rozliczenia po kontroli podatkowej?

Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik ma prawo po zakończeniu kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy poprawić sprawdzane rozliczenia. Korekty dokonuje się poprzez złożenie - w formie pisemnej lub drogą internetową - deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem przyczyn naniesienia zmian. Usunięcie wszystkich nieprawidłowości wykrytych przez urzędników pozwala uniknąć pokontrolnego postępowania podatkowego.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Media można czasem rozliczać odrębnie od najmu - wyrok TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015 r.
Sposób rozliczenia VAT od mediów zależy od umowy łączącej strony. Jeżeli najemca ma możliwość wyboru dostawcy mediów, czy sposobu korzystania z mediów, a kosztami mediów obciążany jest według faktycznego ich zużycia (wynikającego z indywidualnych liczników), usługę najmu i dostawę mediów można traktować jak odrębne świadczenia. Jeżeli jednak elementy transakcji są ze sobą tak ściśle związane, iż tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, ww. świadczenie - jako kompleksowe - należy opodatkować łącznie, jedną stawką VAT.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia podatku od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015 r.
Przychód w walucie obcej, od którego obliczany i pobierany jest zryczałtowany podatek, powinien zostać przeliczony na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz podmiotu zagranicznego.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczy do kosztów pełny odpis na fundusz remontowy - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 01.05.2015 r.
Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, jednak kosztem uzyskania przychodów są podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. W kontekście spółdzielni mieszkaniowych ustawą tą jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Odliczenie VAT od samochodu osobowego zakupionego w celu wynajmu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (876) z dnia 01.05.2015 r.
W celu odliczenia VAT od wydatków związanych z zakupem oraz eksploatacją samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem, obok warunku objęcia usługi najmu przedmiotem działalności gospodarczej, samochód ten musi być faktycznie przeznaczony i wykorzystywany wyłącznie na ten cel. Problemem jest jednak sposób rozumienia warunku dotyczącego przeznaczenia samochodu "wyłącznie na wynajem", co może w konsekwencji oznaczać wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT również w stosunku do samochodów wynajmowanych.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Moment podatkowego ujęcia kosztu pośredniego nie zależy od jego ujęcia jako koszt w księgach - kolejny wyrok NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (876) z dnia 01.05.2015 r.
Zagadnienia związane z powstaniem obowiązku podatkowego, wysokością podatku oraz rygorami zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu, są regulowane w ustawach podatkowych, w tym w ustawie o PDOP. Dlatego też, aby ustawa o rachunkowości wywierała skutki podatkowe, muszą istnieć przepisy zawierające wyraźne odesłanie do jej treści. Pogląd, iż w świetle art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, koszt należy rozpoznać w oparciu o uregulowania wynikające z ustawy o rachunkowości, nie wynika z unormowania ukształtowanego przepisem art. 15 ust. 4d tej ustawy.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Jak fiskus egzekwuje podatek z PIT za 2014 r.?

Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 04.05.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Pierwszą reakcją fiskusa na nieuiszczenie kwoty wykazanej do zapłaty w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych są miękkie sposoby perswazji: telefon z informacją o zadłużeniu, sms, e-mail, kolejny krok to pisemne upomnienie. Podatnik, który nie zareaguje na te działania, powinien spodziewać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Fiskus może zająć prawie cały majątek.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Korekta VAT w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego

Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 r., autor: Aleksandra Węgielska
Przepisy ustawy o VAT zawierają regulacje dotyczące systemu korekt w sytuacji, gdy podatnik zmieni zasady wykorzystywania pojazdu samochodowego. Korekta taka jest obowiązkowa, gdy samochód początkowo był wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej, a po zmianie będzie wykorzystywany także do celów innych niż ta działalność. Natomiast podatnik może "odzyskać" część VAT nieodliczonego od zakupu pojazdu w sytuacji, gdy samochód najpierw był wykorzystywany do celów mieszanych, a po zmianie będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Zasady odliczania VAT naliczonego krok po kroku

Poradnik VAT nr 8 (392) z dnia 20.04.2015 r.
W myśl generalnej zasady, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, jeżeli te towary czy usługi mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Przy zakupach związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT prawo do odliczenia nie przysługuje. Natomiast w odniesieniu do zakupów, które są związane zarówno z czynnościami zwolnionymi z VAT, jak i opodatkowanymi, podatnik może odliczyć VAT tylko w tej części, w jakiej odnoszą się one do czynności opodatkowanych.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Moment korekty kosztów w przypadku otrzymania dotacji po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 01.05.2015 r.
U podatnika CIT kwota dotacji jest przychodem podatkowym, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Przepis ten stanowi, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Przychód ten powstaje w dniu faktycznego otrzymania dotacji.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Amortyzacja składników wyposażenia biura

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014 r.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania przekracza 3.500 zł. Obowiązek taki nie powstaje natomiast w odniesieniu do składników majątku, których wartość początkowa jest równa wspomnianej kwocie lub jest od niej niższa. Zatem wydatki na poszczególne składniki wyposażenia, których wartość nie przekracza 3.500 zł, przedsiębiorca może zaliczyć (...)
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym w 2015 r.

Poradnik VAT nr 22 (382) z dnia 20.11.2014 r.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów zwolnił jednak z obowiązku stosowania kas niektóre grupy podatników, a przepisem regulującym te zwolnienia do końca 2014 r. jest rozporządzenie w sprawie zwolnień.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Rozliczanie WNT - wybrane problemy i wyjaśnienia organów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014 r.
W przypadku dokonywania zakupu towarów od kontrahentów unijnych zazwyczaj nabywcy (podatnicy polscy) rozliczają VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Wykazują zatem VAT należny i naliczony podlegający odliczeniu. Obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy będącej przedmiotem WNT.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Darowizna towarów na cele charytatywne

Poradnik VAT nr 18 (378) z dnia 20.09.2014 r.
W myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o VAT, darowizny towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli przy nabyciu darowanych towarów przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT i towary te nie są próbkami ani prezentami o małej wartości. Przekazywane w ten sposób towary podlegają opodatkowaniu VAT według stawki określonej dla danego towaru. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest cena nabycia towaru przekazanego bezpłatnie, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tego przekazania, czyli w uproszczeniu mówiąc jest to cena rynkowa tych towarów.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Wydatki na wynajem autokaru w celu dowozu pracowników do pracy (i z pracy)

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014 r.
Ponoszone przez pracodawcę wydatki na dowozy pracowników do pracy nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych. Zatem zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe, gdy wydatki te będą wykazywały związek z przychodami pracodawcy. Powodów zapewnienia pracownikom ww. transportu może być wiele. Przykładowo pracodawca może zapewniać pracownikom transport w celu pozyskania lub utrzymania wykwalifikowanej kadry pracowników np. produkcyjnych, którzy mogliby mieć problem z dostaniem się do miejsca pracy.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Sprzedaż budynku użytkowego wycofanego z działalności

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 01.11.2014 r.
Przychód ze sprzedaży budynku powstanie w dacie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży przenoszącej własność tego budynku na nabywcę. Przychód do celów podatkowych wystąpi tylko wówczas, gdy pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Kiedy otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku podatkowego?

Poradnik VAT nr 22 (382) z dnia 20.11.2014 r.
W art. 19a ust. 8 ustawy o VAT zawarto generalną zasadę, w myśl której otrzymanie przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Istnieje jednak grupa czynności, w przypadku których wpłata zaliczki przed dokonaniem dostawy towaru czy wykonaniem usługi nie zrodzi obowiązku podatkowego w VAT.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Jak należy rozliczać podatki (VAT, PIT, CIT) i składki ZUS od umowy zlecenia zawartej ze swoim pracodawcą?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (858) z dnia 01.11.2014 r.
Jeśli zakres usługi wykonywanej przez podatnika VAT na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracodawcą wchodzi w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, a nie wynika ze stosunku pracy, to generalnie usługa ta podlega opodatkowaniu VAT. Wyłączenie z VAT może jednak mieć miejsce, gdy umowa zlecenia wykonywana jest w warunkach wyłączających, między innymi, odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane przez zleceniobiorcę czynności.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem roku?

Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 r., autor: Małgorzata Żujewska
Niejeden podatnik odlicza dni do końca roku. Przedawnią się wówczas podatki, których termin płatności upłynął 5 lat temu. Wiele czynników może jednak wydłużyć termin przedawnienia. Sposoby, które fiskus stosuje najczęściej, aby zyskać więcej czasu na ściągnięcie podatków, to: nadanie nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, podjęcie działań egzekucyjnych, wszczęcie postępowania karnego skarbowego.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Limity uprawniające do statusu małego podatnika w 2015 r.

Poradnik VAT nr 20 (380) z dnia 20.10.2014 r.
Na podstawie art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, przy czym kwotę tę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Świadczenia pracodawcy ponoszone w związku z udziałem pracownika w kursie zawodowym

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 01.04.2013 r.
W sytuacji gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, to kwota sfinansowanych przez pracodawcę kosztów nauki tego pracownika korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof. Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof. Jednak fakt zaliczenia tych świadczeń do przychodów pracownika nie zawsze oznacza ich opodatkowanie.
Data: 2013-04-30, Źródło: Gofin

Gdy likwidowany środek trwały ustępuje miejsca nowemu

Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 04.04.2013 r., autor: Agata Cieśla
Inwestycje związane z wytwarzaniem lub budową składników majątku zaliczanych do środków trwałych zazwyczaj generują w firmie znaczące koszty ekonomiczne. Pośród tych kosztów znajdują się wydatki związane z likwidacją innego składnika majątku zaliczanego do tej kategorii, ustępującego miejsca nowo budowanemu lub wytwarzanemu. Sposób rozliczenia takiej likwidacji przebiega w kosztach podatkowych dwutorowo.
Data: 2013-04-28, Źródło: Gofin

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Poradnik VAT nr 7 (343) z dnia 10.04.2013 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2013 r., pod poz. 363, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie zawiera zmiany o charakterze uzupełniającym, jak również uwzględnia dotychczas nieuregulowane zagadnienia, jak np. odrębną ewidencję dotyczącą korekty sprzedaży.
Data: 2013-04-26, Źródło: Gofin

Faktura pro forma nie zobowiązuje do rozliczenia VAT

Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013 r., autor: Aleksandra Węgielska
Przepisy określające zasady wystawiania faktur nie odnosiły się nigdy do dokumentów nazywanych "Faktura pro forma". Oznacza to, że faktura taka nie wywiera żadnych skutków podatkowych. Faktury pro forma stosowane są w obrocie handlowym głównie w celach informacyjnych. Przesyłane są nabywcom towarów lub usług w celu zapoznania się z ceną towaru (usługi). Bardzo często faktury te stanowią podstawę do wpłat zaliczek.
Data: 2013-04-25, Źródło: Gofin

Wycofanie z działalności gospodarczej i sprzedaż samochodu kupionego na fakturę VAT marża

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013 r.
Gdy osoba fizyczna sprzedała samochód osobowy, wycofany uprzednio z działalności gospodarczej, to taka czynność może skutkować powstaniem przychodu z tej działalności. Tak będzie wówczas, gdy między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności i dniem jego sprzedaży nie upłynęło 6 lat.
Data: 2013-04-24, Źródło: Gofin

Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W rozporządzeniu tym doprecyzowano m.in., że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej zaliczki. Uregulowano też zasady zwrotu towaru lub reklamacji, a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek.
Data: 2013-04-23, Źródło: Gofin

Opłaty za autostrady i parkingi w podróży służbowej - resort finansów podtrzymuje niekorzystne rozstrzygnięcie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013 r.
Z dniem 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wymienia ono jako inne niezbędne wydatki związane z podróżą krajową lub zagraniczną pracownika m.in. opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.
Data: 2013-04-22, Źródło: Gofin

Nowe zasady ustalania limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Poradnik VAT nr 8 (344) z dnia 20.04.2013 r.
Przepis § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień określa, że z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. zwolnieni są podatnicy u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł lub podatnicy rozpoczynający w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.
Data: 2013-04-22, Źródło: Gofin

Garaż z płyt betonowych a podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013 r.
Zgodnie z art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Czy w sytuacji, gdy garaż jest zbudowany z płyt betonowych, posiada dach, nie ma fundamentów, a słupy betonowe utrzymujące płyty osadzone są w gruncie i obsypane kamieniami, należy go opodatkować?
Data: 2013-04-22, Źródło: Gofin

Przepisów o korekcie kosztów nie stosuje się do podatku od nieruchomości - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013 r.
Stosowanie w praktyce przepisów dotyczących korekty kosztów (art. 24d updof oraz art. 15b updop), obowiązujących od 1 stycznia 2013 r., wciąż budzi wątpliwości. W powołanych przepisach określono m.in., że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu, jeśli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku), i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
Data: 2013-04-22, Źródło: Gofin

Korekta amortyzacji w leasingu finansowym

Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 08.04.2013 r., autor: Agata Cieśla
W celu ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych korzystający musi środkowi trwałemu będącemu przedmiotem umowy leasingu przypisać wartość początkową i wykazać ją w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym jest suma kapitałowych części rat leasingowych.
Data: 2013-04-19, Źródło: Gofin