Almi Biuro Rachunkowe Michał Guzik-

Zasady wystawiania faktur przez nabywców

Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 01.09.2022 r., autor: Małgorzata Smolnik
Podstawowym dokumentem wystawianym przez podatników VAT jest faktura. Co do zasady, zobowiązanym do wystawienia faktury dokumentującej transakcję podlegającą opodatkowaniu jest podmiot, który dokonał dostawy towaru lub wykonał usługę. Istnieje także możliwość wystawienia faktury w imieniu i na rzecz dostawcy towaru (usługodawcy) przez nabywcę danego towaru lub usługi. Czynność taka jest powszechnie nazywana samofakturowaniem.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Lista sankcyjna w związku z agresją Rosji na Ukrainę a koszty i ulga na złe długi - informacja Ministerstwa Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 01.08.2022 r.
Konsekwencją ataku Rosji na Ukrainę jest m.in. objęcie niektórych podmiotów sankcjami. Dlatego pojawiają się wątpliwości odnośnie skutków podatkowych transakcji zawieranych z takimi podmiotami. W tej kwestii Ministerstwo wyjaśniło, że fakt umieszczenia na tzw. liście sankcyjnej podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest zapłata z tytułu transakcji handlowej, nie przesądza o braku możliwości zaliczenia przez podatnika takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek, od których ustawy podatkowe uzależniają taki koszt.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Konsekwencje podatkowe przeceny i likwidacji towarów

Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022 r., autor: Małgorzata Marek
Towary handlowe są przeznaczone do sprzedaży bez ich przetwarzania. Celem działalności handlowej jest zasadniczo osiąganie zysków z obrotu towarami. Zdarza się jednak, że nie znajdują one nabywców albo dochodzi do ich uszkodzenia. W takich wypadkach przedsiębiorcy starają się minimalizować straty poprzez obniżkę ceny, a jeśli ruch ten jest nieskuteczny, decydują się na likwidację towarów. Podjęcie takich działań należy rozważać w kontekście ich skutków podatkowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Modyfikacje dokonywane po jednorazowej amortyzacji

Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022 r., autor: Agata Cieśla
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to każdy z rzeczowych składników majątku trwałego może zostać ulepszony w rozumieniu nadanym temu pojęciu na gruncie podatku dochodowego. Na możliwość tę nie wpływa metoda amortyzacji przyjęta dla danego środka trwałego. Zasadniczo nakłady mieszczące się w tej kategorii podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Gdy jednak dany składnik został poddany jednorazowej amortyzacji, zdefiniowanej w art. 22k ust. 7-21 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-21 ustawy o pdop, wydatki takie są rozliczane w kosztach podatkowych na szczególnych zasadach w zależności od momentu dokonania samego ulepszenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Odroczenie obowiązku integracji kasy z terminalem - wyjaśnienia MF

Poradnik VAT nr 14 (566) z dnia 20.07.2022 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących on-line z terminalami płatniczymi do końca 2024 r. Odroczenie ustalonego obowiązku z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Zmiany w składaniu oświadczeń i wniosków płatnikom pdof

Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022 r., autor: Agata Cieśla
Uregulowania wprowadzone do ustawy o pdof Polskim Ładem 2.0, w zakresie dotyczącym oświadczeń i wniosków składanych przez podatników płatnikom pdof, w tym pracodawcom, zleceniodawcom oraz organom rentowym, mają za zadanie uporządkowanie tej materii. Przede wszystkim przepisy dotyczące tej kwestii od 2023 r. znajdą się w jednym miejscu. Ponadto nowelizacja ujednolica zasady składania i odwoływania wniosków/oświadczeń mających wpływ na wysokość zaliczki na podatek oraz uwzględniania ich przez płatników pdof.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Kierowca-przedsiębiorca w ruchu międzynarodowym nadal może zaliczać diety do kosztów - stanowisko Ministerstwa Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022 r.
Pomimo zmiany ustawy o czasie pracy kierowców, która w obecnym brzmieniu wprost stanowi, iż kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej, kierowca-przedsiębiorca w ruchu międzynarodowym nadal może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wartość diet zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 updof.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

VAT przy nieodpłatnych świadczeniach na rzecz pracowników

Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 r., autor: Aleksandra Węgielska
Obecnie pracodawcy oferują swoim pracownikom wachlarz nieodpłatnych świadczeń, które nie są przewidziane w umowie o pracę. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega, co do zasady, odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Jednak ustawodawca wskazał przypadki, kiedy nieodpłatne świadczenie m.in. na rzecz pracowników podlega opodatkowaniu VAT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Przedpłaty, zaliczki, zadatki a moment powstania przychodu

Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 r., autor: Małgorzata Marek
W praktyce obrotu gospodarczego często spotykamy się z pieniężnymi świadczeniami częściowymi, wyprzedzającymi dostawę towarów lub usług. Są to przede wszystkim przedpłaty, zaliczki i zadatki. Ich stosowanie wiąże się z konsekwencjami w podatku dochodowym. (...) Do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Dokumentowanie kosztów transportu towarów

Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022 r., autor: Aleksandra Węgielska
W przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania VAT trzeba wliczyć pobieraną przez dostawcę towarów cenę za towar, a także wszystkie inne elementy będące częściami składowymi tej dostawy towarów, w tym koszty jego transportu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-09-01, Źródło: Gofin

Sprzedaż samochodu przez ryczałtowca po wykupie z leasingu na cele prywatne

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1131) z dnia 01.06.2022 r.
Polski Ład wprowadził zmiany w regulacjach odnoszących się do sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu. Przypomnijmy, iż w świetle tych zmian od 1 stycznia 2022 r. przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne należy traktować jak przychód z działalności gospodarczej. Oznacza to, że aby nie doszło do jej opodatkowania należy "odczekać" 6 lat.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-06-07, Źródło: Gofin

Odwołanie pandemii a podatek dochodowy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022 r., autor: Agata Cieśla
Od 16 maja 2022 r. nie obowiązuje już stan epidemii COVID-19. Na gruncie podatku dochodowego w okresie pandemii funkcjonowało szereg preferencji podatkowych, w tym w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz dokonywanych darowizn. Te korzystne dla podatników rozwiązania mają ograniczone terminy zastosowania. Upływają one z końcem miesiąca, w którym odwołano stan epidemii, lub z końcem roku podatkowego, w którym odwołanie to nastąpiło, albo dopiero z końcem kolejnego roku podatkowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-06-07, Źródło: Gofin

Wsparcie obywateli Ukrainy - szybka zmiana rezydencji podatkowej, podwójna ulga dla darczyńców

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (561) z dnia 01.05.2022 r.
Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy określonym w tym przepisie podmiotom, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-06-07, Źródło: Gofin

Moment ujęcia składek ZUS od wynagrodzeń pracowników w kosztach uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1131) z dnia 01.06.2022 r.
Gdy wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc płatne są w tym samym miesiącu, za który są należne i pracodawca opłaci składki ZUS od tych wynagrodzeń w ustawowym terminie, składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, składki na FP, FS oraz FGŚP, może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia te są należne.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-06-07, Źródło: Gofin

Korekta złożonego rozliczenia PIT za 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik ma prawo skorygować złożone zeznanie podatkowe, także automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT. Korekty można dokonać "na plus" i "na minus". Aby odzyskać niewykazaną lub zaniżoną nadpłatę podatku dochodowego, trzeba nie tylko złożyć zeznanie korygujące, ale także wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-06-07, Źródło: Gofin

Rozliczanie niektórych strat ekonomicznych w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022 r., autor: Agata Cieśla
Kradzież lub zniszczenie składnika firmowego majątku, niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahenta, ekstremalne zjawiska meteorologiczne - okoliczności zarówno niezależne, jak i zawinione przez przedsiębiorców, które stanowią przyczyny ponoszonych w prowadzeniu działalności strat, jest wiele. Skutkiem strat ekonomicznych jest uszczuplenie firmowego majątku, którego wartością nie zawsze można obciążyć firmowe koszty podatkowe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-06-07, Źródło: Gofin

Dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill) a opodatkowanie PCC - uchwała siedmiu sędziów NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022 r.
Dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. (uchwała siedmiu sędziów NSA z 21 lutego 2022 r., sygn. akt III FPS 2/21)
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-06-07, Źródło: Gofin

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022 r.
Stosowanie faktur ustrukturowanych jest obecnie dobrowolne. Podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane, elektroniczne lub papierowe. Komisja Europejska przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Zaliczkowy charakter należności wyłącza ją z przychodów - interpretacja organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (560) z dnia 20.04.2022 r.
Wpłaty dokonywane przez odbiorców usług przed zakończeniem danego projektu, nie stanowią u wykonawcy usług przychodu w dacie wystawienia odpowiadającej im faktury (potwierdzającej otrzymanie zaliczki) ani w dacie otrzymania tych wpłat. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.16.2022.2.BS.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Konsekwencje nierozliczenia się podatnika z tytułu PIT za 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
Upłynęły już terminy rozliczenia podatku PIT za 2021 r. Osoby, które nie złożyły zeznania podatkowego, mogą być ukarane grzywną, chyba że ich PIT-37 lub PIT-38 został automatycznie zaakceptowany w usłudze Twój e-PIT. Nieuregulowany podatek stał się natomiast zaległością podatkową i trzeba liczyć się z obciążeniami odsetkowymi oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Amortyzacja składnika będącego współwłasnością

Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022 r., autor: Agata Cieśla
Składniki stanowiące w firmie środki trwałe są w świadomości wielu osób wyłączną własnością tego podmiotu. Nie jest to jednak prawdą. Do środków trwałych może bowiem zostać zaliczony także taki składnik, którego przedsiębiorca jest współwłaścicielem. Rozliczanie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej takiego składnika zależy od kilku czynników.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Zwrot kilkuzłotowej nadpłaty z PIT za 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
Nadpłata podatku podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik nie ma takich obciążeń, nadpłata jest mu zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe. Nadpłata nieprzekraczająca 32 zł zwracana jest przelewem lub w kasie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022 r.
Koszty uzyskania przychodów "przysługują" z każdego stosunku pracy. Zatem w sytuacji, gdy pracownika z pracodawcą łączą dwa stosunki pracy (dwie umowy o pracę), pracodawca powinien stosować pracownikowi koszty uzyskania przychodów do każdej z tych umów. Z kolei w rocznym zeznaniu podatkowym pracownik powinien wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej łącznie 5.400 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Kiedy stosować podstawowe, obniżone i podwyższone odsetki podatkowe?

Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik, który nieterminowo reguluje podatki, musi liczyć się z obciążeniami odsetkowymi. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności powstania i ujawnienia zaległości podatkowej - według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej. Stawki te, po wielu latach stagnacji, od kilku miesięcy systematycznie rosną.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Procedury celne przy transporcie towarów z pomocą humanitarną na Ukrainę

Poradnik VAT nr 7 (559) z dnia 10.04.2022 r.
Towary wywożone na Ukrainę mogą mieć status towaru unijnego (dopuszczonego do obrotu na terenie Unii Europejskiej) lub status towaru nieunijnego (niedopuszczonego do obrotu w UE) i dla obu tych przypadków stosowane są różne procedury celne. W odniesieniu do transportu towarów unijnych uproszczono procedurę odpraw przez drogowe przejścia graniczne w Dorohusku i Korczowej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Zapłata za usługę bonem turystycznym - skutki w VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022 r.
Obowiązek podatkowy w VAT powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, m.in. przedpłatę, zaliczkę, zadatek, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej usługi organizacji wypoczynku dzieci powoduje zatem powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Nie ma tu znaczenia fakt, że zaliczka zostanie zapłacona poprzez zrealizowanie bonu turystycznego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Kto reprezentuje podatnika przed sądem administracyjnym?

Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy mają prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego wydawane przez organy podatkowe decyzje, postanowienia czy indywidualne interpretacje podatkowe. W postępowaniu sądowoadministracyjnym mogą korzystać z pomocy pełnomocników. Podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mają prawo ubiegać się o wyznaczenie im adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-05-23, Źródło: Gofin

Zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin 4+

Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022 r., autor: Agata Cieśla
Polski Ład pośród szeregu nowych uregulowań, jakie w wyniku jego wejścia w życie zaczęły funkcjonować na gruncie pdof 1 stycznia 2022 r., wprowadził nową preferencję podatkową dla pracujących seniorów oraz rodzin z co najmniej czworgiem dzieci. Jest to zwolnienie z pdof, którego zastosowanie - jak w większości przypadków będących odstępstwem od reguły powszechności opodatkowania - uzależnione jest od spełnienia szeregu ustawowych warunków.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-23, Źródło: Gofin

W 2022 r. wyższe kary za nieprawidłowe rozliczanie VAT

Poradnik VAT nr 4 (556) z dnia 20.02.2022 r.
W ramach tzw. Polskiego Ładu znowelizowano przepisy Kodeksu karnego skarbowego i od 1 stycznia 2022 r. karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-23, Źródło: Gofin

Koszty sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych w części sfinansowanych dotacją - interpretacja organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022 r.
W momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, których zakup częściowo został sfinansowany dotacją, kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość środków trwałych bez rozbicia na część objętą dofinansowaniem i część nieobjętą dofinansowaniem. Nierozliczona wartość dofinansowania otrzymanego w ramach projektu unijnego, która w związku ze sprzedażą nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych zostanie wyksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów i zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych, nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-23, Źródło: Gofin

Samochód elektryczny - prawo do odliczania VAT od wydatków z nim związanych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022 r.
Pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o VAT może więc być wyłącznie taki pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, w tym także pojazd elektryczny. Tym samym zasady odliczania VAT określone dla pojazdów samochodowych - wskazane w art. 86a ustawy o VAT - dotyczą także pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-23, Źródło: Gofin

Konsekwencje braku wpłaty raty podatku od środków transportowych

Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
O prawidłowe rozliczenie się z podatku od środków transportowych podatnik zobowiązany jest zadbać we własnym zakresie. Organ podatkowy nie informuje podatnika o konieczności jego uiszczenia, co wynika z samej konstrukcji tego podatku. W praktyce oznacza to, że podatek ten należy opłacać bez wezwania. W przypadku braku zapłaty podatku w terminie podatnicy powinni jak najszybciej opłacić zaległy podatek. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje dodatkowo obowiązek zapłaty odsetek od zaległości.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Strata podatkowa za 2020 r. odliczana od dochodu za 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022 r.
Możliwość jednorazowego obniżenia w CIT-8 dochodu danego roku podatkowego uzyskanego z danego źródła o kwotę straty podatkowej w ramach limitu 5.000.000 zł dotyczy każdej powstałej po 31 grudnia 2018 r. straty podatkowej, odrębnie za każdy rok podatkowy. Limit 5.000.000 zł straty podatkowej jest limitem obliczanym w stosunku do straty podatkowej każdego roku podatkowego po 31 grudnia 2018 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Terminy i sposoby otrzymania nadpłaty podatku z PIT za 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
Nadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym przesłanym przez internet zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia. Na kwotę wynikającą z rozliczenia sporządzonego w formie papierowej trzeba czekać do 3 miesięcy. Podatnicy coraz częściej chcą otrzymać nadpłatę podatku na rachunek bankowy, ale możliwy jest też jej zwrot przekazem pocztowym lub wypłata w kasie urzędu skarbowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Nowa preferencja podatkowa dla seniorów

Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022 r., autor: Agata Cieśla
Wprowadzona Polskim Ładem do ustawy o pdof tzw. ulga dla seniorów stworzona została dla osób w wieku emerytalnym. Polega ona na zwolnieniu z pdof dochodów tych osób w określonym zakresie. Jednak nie każda osoba z racji wieku może z niej skorzystać. Uprawnionymi do korzystania z tego przywileju podatkowego są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Aplikacja mobilna e-Paragony - komunikat Ministerstwa Finansów

Poradnik VAT nr 3 (555) z dnia 10.02.2022 r.
E-Paragony to bezpłatna aplikacja (całkowicie bezpieczna i anonimowa, z uwagi na to, że wszystkie informacje o aktywności są zapisywane tylko w urządzeniu danej osoby), dzięki której można zarządzać wydatkami, zgłaszać nieprawidłowości oraz sprawdzać paragony z kodem QR. Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony kodem PIN i dodatkowym hasłem, które ustawisz podczas aktywacji. Możesz też skorzystać z ustawień biometrycznych, jeśli masz je w smartfonie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Amortyzacja samochodu wprowadzonego do działalności z majątku prywatnego przed 2022 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 01.03.2022 r.
Podatnik ma prawo do kontynuacji naliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytego i wprowadzonego do działalności samochodu ustalonej według zasad obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2022 r. Bez znaczenia dla takiego rozstrzygnięcia pozostaje fakt, że pojazd został nabyty ze środków otrzymanych w ramach darowizny korzystającej ze zwolnienia od podatku.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

W którym urzędzie skarbowym należy złożyć PIT za 2021 r.?

Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
PIT za 2021 r. trzeba przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego. Kryterium to obowiązuje zarówno osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. Nierezydenci składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022 r., autor: Aleksandra Węgielska
W przypadku nagromadzenia się środków na rachunku VAT podatnik ma możliwość ich uwolnienia. W tym celu musi złożyć do urzędu skarbowego stosowny wniosek w tej sprawie. Jednak nie zawsze będzie on rozpatrzony przez urząd skarbowy pozytywnie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Kara umowna wykluczona z kosztów podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 01.02.2022 r.
Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, stanowi wadę wykonanych robót lub usług w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. W związku z tym zapłacona z tego tytułu kara umowna nie powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.508.2021.1.JKU.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Usługa mycia samochodów a zwolnienie z kasy rejestrującej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022 r.
W przypadku dostawy niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług nie można stosować zwolnień z kas. Od 1 lipca 2022 r. ze zwolnień z ewidencjonowania nie będą mogli korzystać podatnicy świadczący usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2022-03-17, Źródło: Gofin

Zryczałtowane formy opodatkowania w 2022 roku

Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 r., autor: Agata Cieśla
Polskim Ładem z nowym rokiem znowelizowana zostanie także ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wprowadzone w niej modyfikacje w odniesieniu do przedsiębiorców dotyczą zarówno ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i karty podatkowej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Rozpoczęcie użytkowania budowli a moment objęcia jej podatkiem od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Sieć kanalizacyjna jest niewątpliwie budowlą, zatem jeśli chodzi o podstawę opodatkowania, to powinna być ona ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego w wysokości stanowiącej podstawę amortyzacji w tym roku, niepomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Możliwość opłacania przez spółki komandytowe estońskiego CIT w 2022 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estoński CIT. Rozwiązanie to polega generalnie na odroczeniu opodatkowania podatkiem dochodowym zysków spółek kapitałowych do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca/akcjonariusza. Na skutek zmian przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, spółki komandytowe będą mogły wybrać w 2022 r. estoński CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Podatki nie zawsze przedawniają się po upływie 5 lat

Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Okres ten wydłuża się, jeżeli dojdzie do zawarcia układu ratalnego z urzędem skarbowym, wszczęcia egzekucji czy podjęcia postępowania karnego skarbowego. Ponadto, jak wynika z najnowszych orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, trzeba brać pod uwagę kilkutygodniowe zawieszenie biegu terminów przedawniania podatków, które miało miejsce w 2020 r. na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Wiążące informacje stawkowe w 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług. WIS wydawana jest generalnie na wniosek podatnika. Od 1 stycznia 2022 r. zmiany wprowadzone przez Polski Ład obejmą także zasady wydawania WIS.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Opodatkowanie VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe . - interpretacja ogólna MF

Poradnik VAT nr 21 (549) z dnia 10.11.2021 r.
Usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Zasady rozliczania składników firmowego majątku

Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021 r., autor: Agata Cieśla
Pośród wielu zmian, które z dniem 1 stycznia 2022 r. zaczną funkcjonować na gruncie ustaw o podatku dochodowym, znalazło się szereg dedykowanych podmiotom gospodarczym. Polski Ład przynosi m.in. modyfikacje w zakresie wprowadzania i wycofywania z firmy rzeczowych składników majątkowych, jak również amortyzacji składników majątku trwałego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia samochodu

Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Dość często zdarza się, że podatnik w trakcie użytkowania samochodu w firmie dokonuje zmiany sposobu jego wykorzystania. Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu może spowodować zmianę prawa do odliczania podatku VAT związanego z nabyciem tego samochodu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Moment skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi w CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1113) z dnia 01.12.2021 r.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy CIT, zwane ulgą na złe długi, mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Z ulgi na złe długi dla celów CIT można skorzystać - w trakcie roku - także w kolejnych miesiącach danego roku podatkowego. Nie musi to być zatem wyłącznie miesiąc, w którym upłynęło 90 (30) dni od dnia upływu terminu zapłaty.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021 r., autor: Agata Cieśla
Polski Ład wprowadza szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wszystkie jednak zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. - część z nich znajdzie już zastosowanie w rocznych PIT-ach za 2021 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-12-16, Źródło: Gofin

Pełnomocnictwa dla biur rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Biura rachunkowe - a właściwie ich właściciele lub pracownicy - muszą posiadać odpowiednie pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa, aby reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi. Wyróżnia się pełnomocnictwo ogólne i szczególne do podpisywania deklaracji podatkowych. Złożenie niektórych z nich wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Co urząd skarbowy może przejąć na spłatę zaległego podatku?

Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy może zająć na spłatę zaległości podatkowych rachunki bankowe, wierzytelności pieniężne, mienie ruchome czy nieruchomości. Powinien jednak stosować środki najmniej uciążliwe dla dłużnika. Jeżeli dłużnik nie chce pozbyć się zajętego składnika majątku, może spróbować go odzyskać, składając wniosek o zwolnienie go z egzekucji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Wykup samochodu z leasingu i jego przekazanie na cele prywatne wspólnika - skutki w VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021 r.
Jeżeli w momencie wykupu wspólnicy postanawiają, że nie będą wykorzystywać przedmiotowego pojazdu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. gdy samochód ten po wykupie będzie wykorzystywany na potrzeby prywatne wspólnika), to spółka nie może odliczyć VAT z faktury dokumentującej ten wykup. W takiej sytuacji nie wystąpi bowiem związek wydatku z czynnościami opodatkowanymi. Przekazanie przez spółkę samochodu osobowego na cele prywatne wspólnika, po zakończeniu umowy leasingu, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

TAX FREE w nowej formie od 1 stycznia 2022 r.

Poradnik VAT nr 19 (547) z dnia 10.10.2021 r.
Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy dokonujący zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. W tym celu Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła sprzedawcom nowe narzędzie - Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE, do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to jest udostępnione w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Czy korzystanie z firmowego parkingu powoduje powstanie przychodu u pracownika?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1110) z dnia 01.11.2021 r.
W sytuacji nieodpłatnego korzystania przez pracowników z firmowego parkingu, co prawda można mówić o dobrowolności oraz pewnej korzyści odnoszonej przez pracowników, gdyż nie muszą oni ponosić odpłatności w przypadku parkowania samochodów w strefie płatnej, jednak warunki te nie są wystarczające do powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Konieczne jest tu również powstanie wymiernej korzyści, możliwej do przypisania konkretnemu pracownikowi. W konsekwencji nieodpłatne korzystanie przez pracowników z firmowego parkingu, dostępnego dla wszystkich pracowników oraz innych osób, nie powoduje powstania przychodu u pracowników.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Urzędy skarbowe nie zawsze zapowiadają kontrole podatkowe

Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Kontrola podatkowa powinna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Urząd skarbowy nie musi jednak informować podatnika o swoich planach, jeżeli kontrola dotyczy sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej, ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej czy zasadności zwrotu VAT. Wyjątkowo funkcjonariuszom wolno wszcząć kontrolę podatkową jedynie po okazaniu legitymacji służbowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Kiedy firmę reprezentuje pełnomocnik tymczasowy?

Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Postępowanie podatkowe nie może być wszczęte i prowadzone wobec podmiotu nieposiadającego organu zarządzającego. Sposobem na załatwienie sprawy jest powołanie przez organ podatkowy tymczasowego pełnomocnika - adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. Działa on do czasu wyznaczenia kuratora przez sąd.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Tłumaczenie dokumentów objętych kontrolą podatkową

Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy, m.in. prowadząc kontrolę podatkową, wykonuje swoje działania w języku polskim. Przekłada się to na obowiązki podatników. Kontrolowany, jego pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym muszą na wezwanie kontrolujących przedłożyć tłumaczenie na język polski dokumentacji sporządzonej w języku obcym, a dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli podatkowej. Kontrolowany wykonuje przekłady na własny koszt.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Ulga na złe długi w VAT na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021 r., autor: Małgorzata Smolnik
W ustawie o VAT przewidziano rozwiązania dla podatników mających trudności w regulowaniu należności wynikających z faktur zakupu. Chodzi o tzw. ulgę na złe długi. W wyniku jej zastosowania (po spełnieniu określonych warunków) dostawca ma prawo korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, gdy nie otrzymał w odpowiednim terminie zapłaty za sprzedane towary lub usługi, natomiast nabywca (dłużnik) zobowiązany jest do korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury. Od 1 października br. wprowadzono pewne zmiany zawarte w pakiecie SLIM VAT 2 w zakresie stosowania ulgi na złe długi.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Dojazdy członka rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1110) z dnia 01.11.2021 r.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków m.in. na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. W świetle powyższego uznaje się, że wydatki na dojazd członka rady nadzorczej na posiedzenie rady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-11-18, Źródło: Gofin

Prezenty, odzież i aranżacja wnętrz a firmowe koszty

Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021 r., autor: Małgorzata Rymarz
W czasach gospodarki rynkowej, opartej na konkurencji, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie i rozwój firmy bez odpowiedniej dbałości o własny wizerunek w oczach klientów i kontrahentów. Podejmowane w tym zakresie wysiłki są zazwyczaj dostosowane do rozmiaru i zakresu aktywności gospodarczej, niemniej wiele z tych działań budzi niegasnące wątpliwości podatników co do możliwości ujęcia wydatków z nimi związanych w kosztach uzyskania przychodów. Warto przyjrzeć się kilku typowym nakładom i zadać pytanie, czy mieszczą się one w pojęciu reprezentacji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Składanie deklaracji VAT w OSS w procedurze unijnej

Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od 1 lipca 2021 r. procedura MOSS została rozszerzona i stała się punktem kompleksowej obsługi (OSS). Podatnik, który chce skorzystać z procedury unijnej, powinien zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, w tzw. państwie członkowskim identyfikacji (gdzie podatnik posiada siedzibę działalności).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Ulgi w ramach programu Podatnik Bezgotówkowy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 01.07.2021 r.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o pracach nad nowym programem dla przedsiębiorców o nazwie Podatnik Bezgotówkowy, który ma wejść w życie z początkiem 2022 r. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Przedsiębiorcy dostaną możliwość skorzystania z jednego z dwóch pakietów, tj.: Pakietu SILVER, czyli ulgi na terminal w podatku dochodowym lub Pakietu GOLD, czyli ulgi na terminal i szybszy zwrot VAT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji oraz planowane zmiany w tym zakresie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021 r.
Nieskorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w odpowiednich okresach rozliczeniowych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w terminie późniejszym. Mianowicie, jeżeli podatnik nie dokona odliczenia VAT w obowiązujących terminach, to generalnie może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do tego obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Procedura unijna One Stop Shop

Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Dzięki MOSS podatnicy unikali rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie UE, w którym miało miejsce świadczenie usług. MOSS miał charakter fakultatywny i dostępny był dla przedsiębiorców posiadających siedzibę działalności gospodarczej w UE (tzw. procedura unijna) oraz dla przedsiębiorców niemających siedziby w UE (tzw. procedura nieunijna). Z dniem 1 lipca 2021 r. MOSS uległ rozszerzeniu i stał się punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop - OSS), obejmującym szereg innych transakcji B2C.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Podmioty wykonujące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób - ostrzeżenie MF

Poradnik VAT nr 12 (540) z dnia 20.06.2021 r.
Dokonywanie podziału usługi pośrednictwa w przewozie osób przy udziale utworzonych w tym celu międzynarodowych, złożonych struktur gospodarczych - czego skutkiem jest ominięcie krajowych obowiązków zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym - może zostać uznane za nadużycie prawa. We wszystkich przypadkach, w których zostanie stwierdzone nadużycie prawa, organy podatkowe będą prowadziły odpowiednie działania zmierzające do przedefiniowania dokonanych transakcji i wyegzekwowania należnych kwot podatku VAT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Rządowy program Polski Ład zreformuje podatek dochodowy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021 r.
Rząd opracował nowy program społeczno-gospodarczy będący odpowiedzią na rzeczywistość postcovidową, w którym przedstawił liczne zamierzenia i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego. Duże zmiany zaplanował również w sferze podatku dochodowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - VAT i PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021 r.
Sprzedaż budynku, o którym mowa w pytaniu, może być zwolniona z VAT. W związku z jego sprzedażą przychód podatkowy w PIT nie powstanie. Generalnie sprzedaż budynków mieszkalnych opodatkowana jest stawką 8% (dotyczy budynków, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2), a użytkowych - 23%. Niemniej jednak trzeba pamiętać o ustawowych zwolnieniach z VAT, które dotyczą wszystkich rodzajów budynków (tj. zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Podatek od wartości dodanej a przychód u ryczałtowca

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021 r.
U osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa art. 14 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym artykułem, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Jak sprawdzić informacje o zastawie skarbowym?

Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy może ustanowić zastaw skarbowy na ruchomości lub zbywalnym prawie majątkowym podatnika w celu zabezpieczenia spłaty podatków. Rejestr Zastawów Skarbowych jest udostępniany bezpłatnie on-line na Portalu Podatkowym. Zainteresowani mogą uzyskać z niego wypis za 50 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-08-02, Źródło: Gofin

Okolicznościowe prezenty wręczane pracownikom nie są przychodem ze stosunku pracy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021 r.
Wartość prezentów wręczanych pracownikom z okazji ważnego wydarzenia w ich życiu (ślubu, narodzin dziecka), które nie mają związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami, nie jest u pracowników przychodem ze stosunku pracy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-30, Źródło: Gofin

Będą zmiany dotyczące oznaczeń GTU w JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od rozliczenia za październik 2020 r. czynni podatnicy VAT sporządzają i przesyłają nowy plik JPK_VAT. W określonych przypadkach w pliku tym mają oni obowiązek stosowania do pewnych towarów czy usług kodów GTU oraz specjalnych oznaczeń. W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników Ministerstwo Finansów przygotowano propozycję zmian w zakresie wykazywania dokonanych czynności w JPK_VAT, które mają wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-30, Źródło: Gofin

Ubezpieczenie samochodu osobowego - koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021 r.
Do kosztów podatkowych nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Ograniczenie to dotyczy składek na takie ubezpieczenia, których wysokość ustalana jest w oparciu o wartość samochodu przyjętą do celów ubezpieczenia (np. ubezpieczenie AC). Nie ma ono natomiast zastosowania do składek na ubezpieczenie OC czy NNW - takie składki są ujmowane w kosztach podatkowych w całości.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-30, Źródło: Gofin

Jak urzędy skarbowe sprawdzają zeznania PIT?

Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Epidemia COVID-19 nie wyklucza weryfikacji złożonych przez podatników rozliczeń PIT za 2020 r. Urzędy skarbowe dokonują jej przede wszystkim w trybie czynności sprawdzających. Badają terminowość złożenia zeznania podatkowego, poprawność wyliczeń, zasadność korzystania z ulg podatkowych. Wykryte błędy mogą być od razu poprawione.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-30, Źródło: Gofin

Wydatki na poprawę stanu zdrowia pracowników po przebytym COVID-19

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021 r.
Wydatki na sfinansowanie tlenoterapii pracownikom po ciężkim przebyciu COVID-19 podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe akceptują ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków z tytułu świadczeń na rzecz pracowników, mających na celu poprawę stanu ich zdrowia oraz ogólnej kondycji organizmu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-30, Źródło: Gofin

Oświadczenie o opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości złożone w akcie notarialnym - projekt SLIM VAT 2

Poradnik VAT nr 6 (534) z dnia 20.03.2021 r.
Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania budynku, w przypadku, gdy do dostawy dochodzi w dacie zawarcia aktu notarialnego i w tym akcie notarialnym strony złożyły zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania transakcji jest wystarczające dla skuteczności uznania, że strony zrezygnowały ze zwolnienia od podatku.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Czy można jednocześnie stosować dwa rodzaje jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 100.000 zł i 50.000 euro?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021 r.
Sprzęt medyczny sklasyfikowany w grupie 8 KŚT może zostać zamortyzowany przy zastosowaniu jednorazowego odpisu. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą w danym roku podatkowych dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości odpowiadającej sumie 100 tys. zł i 50 tys. euro. Należy jednak pamiętać, że w stosunku do danego środka trwałego można korzystać wyłącznie z jednej z ww. preferencji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Upływa termin zapłaty podatku PIT za 2020 r.!

Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Termin płatności PIT za 2020 r. upływa 30 kwietnia 2021 r. Wymaganą kwotę może uiścić za podatnika członek najbliższej rodziny. Osoby, które nie są w stanie uregulować swojego zobowiązania, mogą złożyć wniosek o dokonanie zapłaty w późniejszym terminie lub w ratach.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

E-czynny żal za niezłożenie PIT-28

Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Termin złożenia PIT-28 za 2020 r. upłynął 1 marca 2021 r. Podatnik, który nie wywiązał się z tego obowiązku, naraża się na karę. Niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, jest wykroczeniem skarbowym. Karą za to uchybienie jest grzywna. Wymierzana jest ona zazwyczaj przez urząd skarbowy w postępowaniu mandatowym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Opodatkowanie nieruchomości wynajmowanej od gminy

Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021 r., autor: Kinga Romas
Co do zasady, posiadacz zależny nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu wynajmowanego lokalu. Jednakże gdy umowa najmu dotyczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, wówczas posiadacz zależny zobowiązany jest do regulowania zobowiązania podatkowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Usługi prawnicze a zwolnienie z kasy rejestrującej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021 r.
Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Świadcząc usługi prawnicze na rzecz osób prywatnych podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kas rejestrujących (po spełnieniu pewnych warunków).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Organ podatkowy może nałożyć karę porządkową

Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 r., autor: Patrycja Mikuła
Osoby, które mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówiły złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, mogą zostać ukarane karą porządkową do 2.900 zł. Celem nakładania kar porządkowych jest zdyscyplinowanie podatników w zakresie sprawnego i rzetelnego uczestniczenia w czynnościach sprawdzających, kontroli (podatkowej lub celno-skarbowej) czy postępowaniu podatkowym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Interpretacja ogólna MF dotycząca transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych

Poradnik VAT nr 5 (533) z dnia 10.03.2021 r.
Zasady kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych realizowanej w modelu trójstronnym budzi liczne wątpliwości. W najczęściej występującym modelu biznesowym, w transakcji uczestniczą trzy podmioty: koncern paliwowy, podmiot udostępniający karty paliwowe (emitent) oraz ich użytkownicy. W takich sytuacjach koncern paliwowy wydaje towar bezpośrednio użytkownikowi kart, a zatem emitent nie wchodzi w posiadanie towaru i nie przekazuje go fizycznie klientowi - użytkownikowi kart. Emitent karty otrzymuje faktury od stacji paliw i na tej podstawie wystawia swojemu klientowi np. na koniec miesiąca dokument zbiorczy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności a prawo do odliczenia VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 01.04.2021 r.
Obowiązek zapłaty należności z faktury w mechanizmie podzielonej płatności nie jest uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto specjalne oznaczenie (wyrazy "mechanizm podzielonej płatności"). Zatem, nawet jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył odpowiednio faktury, nabywca i tak ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli kwota z faktury jest wyższa niż 15.000 brutto, w mechanizmie podzielonej płatności.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Dysponowanie nadwyżką podatku naliczonego nad należnym

Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021 r., autor: Małgorzata Smolnik
W przypadku gdy u podatnika VAT wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy, to do niego należy decyzja co do sposobu jej rozliczenia. Wyraz swojej decyzji podatnik uwzględnia poprzez odpowiednie wypełnienie poszczególnych pozycji części deklaracyjnej JPK_V7M (JPK_V7K). Powstałą nadwyżkę podatnik może wykazać jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy bądź też do zwrotu bezpośredniego. Nadwyżkę można także przeznaczyć na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-21, Źródło: Gofin

Jak odroczyć termin złożenia PIT za 2020 r.?

Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy nie mają w bieżącym roku ustawowo zapewnionej możliwości przekazania - bez ujemnych konsekwencji - rozliczenia PIT za 2020 r. po 30 kwietnia 2021 r. Mogą jednak indywidualnie ubiegać się o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego. Wniosek rozpatruje urząd skarbowy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-04-02, Źródło: Gofin

Zasady opodatkowania spółek komandytowych - odpowiedzi na interpelacje poselskie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021 r.
Ilekroć ustawa CIT mówi o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych lub o wypłacanych dywidendach, to pod tymi pojęciami rozumieć należy również dochody z udziału w zyskach spółki komandytowej mającej status podatnika (...) CIT oraz wypłatę zysku przez taką spółkę. W konsekwencji wypłacane przez taką spółkę zyski wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa posiadała status podatnika CIT, na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem CIT (niebędącej komplementariuszem w pierwszej z tych spółek), korzystać będą mogły ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 22 ust. 4-4d ustawy CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Prezenty o małej wartości - od 1 stycznia 2021 r. większy limit

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021 r.
Nie jest opodatkowane VAT przekazanie kontrahentom towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania, nie przekracza 20 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 20,01 zł do 100 zł (pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021 r., autor: Agata Cieśla
Głównym kosztem ponoszonym w związku z użytkowaniem środków trwałych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy innej o podobnym charakterze (w tym użyczenia) są opłaty za użytkowanie oraz wydatki eksploatacyjne. Jednak często, w celu dostosowania tych składników do własnych potrzeb, przedsiębiorcy zobligowani są do poniesienia dodatkowych nakładów. Na gruncie podatku dochodowego stanowią one odrębną kategorię składników majątku trwałego i nazywane są inwestycjami w obcych środkach trwałych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Komu przysługuje zwolnienie w podatku od nieruchomości?

Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Tarcza branżowa 6.0 dała radom gmin możliwość (nie obowiązek) wprowadzenia w drodze uchwał zwolnień w podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. Zwolnienia te mogą dotyczyć podatku od nieruchomości w odniesieniu do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, i przysługiwać wskazanym przez radę gminy grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Na stronie RCL został udostępniony projekt zmiany ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących elektronicznych. Faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do tych faktur, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje dotyczące faktur elektronicznych, z wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych tą nowelizacją. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Opodatkowanie transakcji zawartych między małżonkami

Poradnik VAT nr 4 (532) z dnia 20.02.2021 r.
Ustawodawca nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników. Tym samym w świetle ustawy o VAT małżonkowie nie są uznawani za jeden podmiot podatkowy, bowiem każdy z nich wykonując samodzielnie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT jest odrębnym podatnikiem tego podatku. Ponadto dopuszczalne jest dokonywanie czynności cywilnoprawnych między małżonkami pozostającymi w małżeńskiej wspólności majątkowej, jeżeli czynności te dotyczą sfery objętej zakresem ich działalności gospodarczej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Stosowanie 9% stawki CIT w 2021 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021 r.
Na zasadzie preferencji podatkowej części podatnikom przysługuje prawo do opodatkowania osiągniętych przychodów (dochodów) według stawki 9%. Dotyczy to podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Mogą oni stosować 9% stawkę CIT pod warunkiem, że posiadają status małego podatnika lub są podatnikami rozpoczynającymi działalność gospodarczą, z pewnymi zastrzeżeniami.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Nazwa spółki cywilnej na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Ujęcie imion i nazwisk wspólników w nazwie spółki jest istotne na gruncie prawa cywilnego, bowiem spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Natomiast w świetle przepisów o VAT podatnikiem tego podatku jest spółka cywilna. Od lat występuje problem, czy na fakturach w nazwie podatnika powinny być wymienione wszystkie nazwiska wspólników spółki cywilnej, czy wystarczy jej nazwa.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Zapłata kilkuzłotowego podatku za małżonka

Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Termin płatności podatku wynikającego z PIT-37 za 2020 r. upływa 30 kwietnia 2021 r. Trzeba uregulować każdą wykazaną kwotę. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku ze względu na jego niewielką wysokość. Podatek nieuregulowany w terminie staje się zaległością podatkową. Urzędy skarbowe na ogół odstępują jednak od dochodzenia w trybie egzekucji administracyjnej kilkuzłotowych kwot.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Leasing konsumencki samochodu - VAT i podatek dochodowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021 r.
Czynny podatnik VAT ma generalnie prawo odliczać VAT od zakupu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i pod warunkiem, że nie zaistnieją przesłanki wykluczające to prawo. Dodatkowo, ustawodawca określił szczególne zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Co do zasady, podatnik ma prawo odliczyć 50% VAT wynikającego z faktur z tytułu wydatków dotyczących m.in. używania pojazdów samochodowych na podstawie umowy leasingu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-03-31, Źródło: Gofin

Kasa on-line przy sprzedaży węgla

Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy dokonujący m.in. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych są zobowiązani ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

Czy spółka komandytowa może w 2021 r. wybrać estoński CIT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021 r.
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT) to nowe rozwiązanie polegające na odroczeniu opodatkowania podatkiem dochodowym zysków spółek kapitałowych generalnie do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca/akcjonariusza. (…) W świetle obowiązujących przepisów, spółki komandytowe po uzyskaniu przez nie statusu podatnika CIT nie mogą wybrać tzw. estońskiego CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty podatku PIT za 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Nadpłatę wykazaną w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego podatnicy coraz częściej chcą otrzymywać na rachunek bankowy, a nie przekazem pocztowym lub w formie wypłaty w kasie. To nie tylko efekt pandemii COVID-19. Z przelewem nie wiążą się dodatkowe koszty, a pieniądze można mieć do swojej dyspozycji szybciej niż w przypadku zwrotu w gotówce.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

W rozliczeniu za 2020 r. ulga abolicyjna na dotychczasowych zasadach

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021 r.
Podatnicy PIT objęci w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy zarabiają za granicą, by uniknąć podwójnego opodatkowania z tytułu uzyskanych dochodów, rozliczają podatek dochodowy według jednej z metod przewidzianych w art. 27 updof. Jest to metoda wyłączenia z progresją albo metoda proporcjonalnego odliczenia. W celu zniwelowania różnic w wysokości PIT wynikających z istnienia dwóch różnych metod unikania podwójnego opodatkowania, w ustawie o PIT funkcjonuje tzw. ulga abolicyjna.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

Zmiany w zakresie MPP

Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na rozdzieleniu wynikającej z faktury zapłaty za nabyte towary czy usługi na kwotę netto, która płacona jest na rachunek bankowy sprzedawcy, oraz na kwotę VAT uiszczaną na rachunek VAT. MPP funkcjonuje w wersji dobrowolnej i obligatoryjnej. Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany dotyczące MPP.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

Podatek dla gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi

Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021 r.
Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Przez grunty związane z budynkami mieszkalnymi należy rozumieć nie tylko grunty, na których taki obiekt budowlany został posadowiony, ale również grunty doń przylegające, zapewniające właściwe korzystanie z tego budynku, niezbędną obsługę budynku oraz jego mieszkańców.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a limit przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021 r.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. limit przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT został podwyższony z 1.200.000 euro na 2.000.000 euro. "Nowy" limit przychodów dotyczy również podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

Uregulowanie zasad w zakresie korekt in plus

Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Do końca 2020 r. przepisy o VAT nie określały zasady rozliczania VAT w przypadku faktur korygujących in plus. Podatnicy bazowali jedynie na interpretacjach organów podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca wprowadził przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

W którym urzędzie skarbowym należy złożyć PIT za 2020 r.?

Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy składają PIT za 2020 r. zasadniczo w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na ostatni dzień 2020 r. Reguła ta obowiązuje niezależnie od tego, czy roczne rozliczenie podatku dochodowego jest przekazywane w formie papierowej, czy przesyłane przez internet. Miejsce zamieszkania to miejscowość stanowiąca centrum interesów życiowych danej osoby i nie należy go utożsamiać z zameldowaniem pod danym adresem na pobyt stały lub czasowy. Inne zasady obowiązują nierezydentów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

Jak długo może trwać kontrola podatkowa przedsiębiorcy?

Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową przedsiębiorcy w każdym czasie do upływu terminu przedawnienia podatku. Urzędnicy muszą jednak respektować dopuszczalne roczne limity czasu trwania weryfikacji - chociaż powraca temat ich definiowania. Odrębną procedurą jest pokontrolne postępowanie podatkowe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2021-02-24, Źródło: Gofin

Darowizna komputera na rzecz szkoły - CIT i VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020 r.
Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn dokonanych na rzecz publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe przysługuje tylko wówczas, kiedy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat (art. 18 ust. 1ca ustawy o PDOP).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Świadczenie usług budowlanych a prawo do kwartalnego rozliczania VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020 r.
Prawo do kwartalnego rozliczania VAT przysługuje małym podatnikom, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń. Kwartalna metoda rozliczeń może być również stosowana przez małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Oznaczanie towarów i usług symbolami GTU w JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od rozliczenia za październik 2020 r. lub czwarty kwartał 2020 r. wszyscy podatnicy VAT czynni składają wyłącznie w wersji elektronicznej nowy plik JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną. Podatnicy przy nowym sposobie raportowania muszą zwrócić uwagę na to, że niektóre towary czy usługi należy przyporządkować do właściwych oznaczeń GTU.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Ewidencja opłaty za marnowanie żywności

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 r.
W ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określono zasady postępowania z żywnością i obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania jej marnowaniu oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności. Wprowadza ona mechanizmy mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności m.in. poprzez nałożenie obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne oraz wprowadzenie opłat i kar za marnowanie żywności.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Weryfikacja statusu i rachunku bankowego kontrahenta

Poradnik VAT nr 18 (522) z dnia 20.09.2020 r.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podatników VAT w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Wykaz podatników VAT czyli tzw. biała lista podatników VAT jest bezpłatna i ogólnodostępna. Podatnik może pobrać informacje z tego wykazu korzystając z wyszukiwarki podatników VAT znajdującej się na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Firmowe ubezpieczenia komunikacyjne w pdof

Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020 r., autor: Agata Cieśla
Samochód to składnik majątku powszechnie wykorzystywany w działalności gospodarczej osób fizycznych. Większość takich firm użytkuje samochody zarówno osobowe, jak i tzw. ciężarowe. Są to auta firmowe, prywatne, wynajmowane oraz leasingowane. Tak szeroki wachlarz używanych na potrzeby firmowe środków transportu powoduje, że polisy komunikacyjne to najczęściej spotykany rodzaj ubezpieczeń występujących w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na sposób obciążania kosztów firmowych składkami tych ubezpieczeń ma wpływ kilka czynników.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Wypłata dywidendy nie podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych - odpowiedź na interpelację poselską

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020 r.
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Transakcja kontrolowana rozumiana jest jako identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym. (...) Wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Sposoby na podatników wyzbywających się majątku

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Nie należą do rzadkości przypadki, kiedy podatnik wyzbywa się swojego majątku, ponieważ chce uniknąć jego zajęcia na spłatę podatków. Fiskus ma jednak sposoby, aby temu zapobiec. Może ustanowić zabezpieczenie na mieniu podatnika, nakazać natychmiastową zapłatę podatku czy skorzystać ze skargi pauliańskiej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Zapłata na rachunek spoza białej listy w ramach mechanizmu podzielonej płatności a koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020 r.
Jeśli podatnik dokona zapłaty za towary (w ramach transakcji przekraczającej 15.000 zł) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to mimo zapłaty na rachunek kontrahenta spoza białej listy, wartość tych towarów może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Kary za nieprzekazanie i błędy w nowym JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Nowy JPK_VAT, konsolidujący w jednym dokumencie ewidencję VAT oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K, ma umożliwić automatyczną analizę wykonywania przez podatników obowiązków w zakresie rozliczania VAT. Za każdy błąd w części ewidencyjnej niepozwalający na weryfikację prawidłowości transakcji grozi kara 500 zł. Konsekwencją nieprzesłania danych w nowym formacie może być odpowiedzialność karna skarbowa.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2020-10-30, Źródło: Gofin

Które konta firmowe trzeba zgłosić administracji skarbowej?

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Przedsiębiorcy coraz częściej są zmuszeni założyć konto rozliczeniowe na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych: otrzymania zwrotu VAT, stosowania split payment, obsługi transakcji powyżej 15.000 zł. Każdy rachunek związany z prowadzoną działalnością - nie tylko rozliczeniowy - trzeba zgłosić administracji skarbowej. Dokonuje się tego poprzez złożenie CEIDG-1, NIP-2, NIP-7 albo NIP-8.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości - rozliczenie dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1035) z dnia 01.10.2019 r.
W przypadku nadpłaty podatku od nieruchomości podatnik powinien skorygować koszty uzyskania przychodów. W przypadku, gdy korekta jest spowodowana błędem rachunkowym, korekty kosztów podatkowych należy dokonać wstecz. Kierując się jednak najnowszym stanowiskiem organów podatkowych, zasadne jest uznać, że zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości stanowi dla podatnika przychód podatkowy - w dacie faktycznego otrzymania środków pieniężnych z tytułu tej nadpłaty.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, gdy dochód pracownika przekroczył pierwszy próg podatkowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019 r.
Kwotę zmniejszającą podatek płatnik może stosować za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku u tego pracodawcy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następnego, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Ponaglenie i skarga na opieszałość organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy ma na wydanie decyzji kończącej postępowanie podatkowe zasadniczo miesiąc, a dyrektor izby administracji skarbowej rozpatrujący odwołanie - 2 miesiące. Terminy te nie obejmują opóźnień niezawinionych przez urzędników. Podatnik niezadowolony z tempa załatwiania jego sprawy może najpierw wnieść ponaglenie, a następnie skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Korekta sprzedaży w kasie rejestrującej

Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
W praktyce występują sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do skorygowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, np. w związku ze zwrotem towaru czy błędnym zaewidencjonowaniem sprzedaży. Błędy te musi poprawić. W tym celu powinien zaprowadzić ewidencję korekt.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Rozliczenie wydatków na spotkania integracyjne dla podwykonawców i członków ich rodzin - interpretacja organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019 r.
Wydatki poniesione przez spółkę na organizację spotkań firmowych, w szczególności w formie pikników rodzinnych, wigilii, balu karnawałowego - w zakresie dotyczącym podwykonawców spółki oraz członków ich rodzin nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r.

Poradnik VAT nr 20 (500) z dnia 20.10.2019 r.
Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, przy czym kwotę tę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Rozliczenie prowizji i opłat dotyczących kredytu inwestycyjnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019 r.
Opłata przygotowawcza oraz prowizja od zaangażowania, o ile zostaną naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, powinny zwiększyć koszt jego wytworzenia, czyli jego wartość początkową. W konsekwencji ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych. W przypadku wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala się w oparciu o koszt jego wytworzenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Uproszczenia w prawie podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 r., autor: Ewelina Piotrowska
Dążąc do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, z początkiem 2019 r. ustawodawca wprowadził w życie wiele nowych rozwiązań redukujących obciążenia administracyjne. W zakresie prawa podatkowego obowiązują zmiany dotyczące wyboru formy opodatkowania oraz inne uproszczenia dla podatników PIT i podatników CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Nadwyżkę VAT występującą w danym okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub zażądać jej zwrotu. Zwrot ten, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji na rachunek bankowy podatnika. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu może być skrócony do 25 dni. Obecnie funkcjonują dwa niezależne tryby otrzymywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-11-28, Źródło: Gofin

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zlecenia z obywatelami Ukrainy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019 r.
Jeśli zleceniobiorca (obywatel Ukrainy) nie przedłoży płatnikowi certyfikatu rezydencji, płatnik dokonuje poboru zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 updof, opierając się na informacjach posiadanych przez siebie oraz przedstawionych przez podatnika, np. w stosownym oświadczeniu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.573.2018.1.AKR.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Zaliczki uproszczone w 2019 r. a 9% stawka CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. mali podatnicy, a także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą stosować 9% stawkę CIT po spełnieniu określonych warunków. Należy podkreślić, że zaliczki uproszczone opłacane są w 2019 r. w oparciu o podatek należny wykazany w zeznaniu za 2017 r. lub za 2016 r. Na wysokość tych zaliczek nie wpływa stawka CIT obowiązująca w roku opłacania tych zaliczek. W związku z tym mali podatnicy, którzy w 2019 r. opłacają zaliczki uproszczone, będą mogli zastosować 9% stawkę CIT dopiero przy ustalaniu podatku za 2019 r., w zeznaniu rocznym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Moment poniesienia kosztu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r., autor: Agata Cieśla
Spór na linii przedsiębiorcy - organy podatkowe, dotyczący momentu ujmowania w kosztach wydatków kwalifikowanych na gruncie podatku dochodowego jako koszty pośrednie, trwał wiele lat. Pomimo wsparcia, jakie w tej kwestii dawało podatnikom orzecznictwo sądowe, organy podatkowe pozostawały nieugięte. Według nich tego typu wydatek zyskiwał status kosztu podatkowego dopiero w momencie uznania go za koszt bilansowy. Jednak od niedawna KIS w tej kwestii przyjmuje za prawidłową wykładnię stosowaną przez sądy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Sposoby zapłaty podatku wykazanego w PIT za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatek wykazany w PIT za 2018 r. trzeba zapłacić do 30 kwietnia 2019 r. Więcej czasu jest na uiszczenie - bez konsekwencji odsetkowych - podatku wynikającego z zeznania podatkowego automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Osoby, które zostaną rozliczone automatycznie, będą miały na uregulowanie podatku tydzień od otrzymania z urzędu skarbowego informacji o konieczności dokonania wpłaty.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Podatek od nieruchomości zapłacony za lata ubiegłe a koszty podatkowe

Serwis Podatkowy nr 2 (278) z dnia 10.02.2019 r.
Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy dokonują korekty kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym otrzymają dokument potwierdzający przyczyny korekty. Korekta kosztów polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym miesiącu. Nowe zasady korekty mają zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Natomiast w sytuacji, w której korekta spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, obowiązują dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem "wstecz" (ex tunc).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Strata z lat ubiegłych odliczana od dochodu uzyskanego w 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019 r.
Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy CIT przypisują uzyskane przez siebie przychody do odpowiedniego źródła przychodów: do przychodów z zysków kapitałowych oraz do przychodów z innych źródeł przychodów, tj. w praktyce przychodów z działalności gospodarczej (do końca 2017 r. nie było takiego podziału; istniało wówczas jedno źródło przychodów - działalność gospodarcza). Również od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca wprowadził regulacje, które umożliwiają podatnikom CIT odliczanie strat tylko z tego źródła przychodów, w którym straty te powstały.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Rozliczenie w deklaracji VAT faktury korygującej sprzedaż

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Sprzedawca towaru czy usługi po wystawieniu faktury korygującej, która powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem uwzględnia ją w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem posiadania, uzyskanego przed upływem terminu do jej złożenia potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Czy od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości stawek VAT?

Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019 r.
Z zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa wynika, że nowe zasady klasyfikacji towarów i usług mają być opublikowane w kwietniu 2019 r. Jednak z uwagi na konieczność przygotowania się podatników do tych regulacji, ich obowiązywanie planowane jest dopiero od 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja ustawy o VAT zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, która ma uprościć zasady ich stosowania.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Amortyzacja w limicie 100.000 zł

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019 r., autor: Agata Cieśla
Preferencje amortyzacyjne w podatku dochodowym mają różne formy. Polegają m.in. na podwyższaniu stawek amortyzacyjnych oraz stosowaniu stawek indywidualnych, zalicza się do nich także degresywna metoda amortyzacji. Oprócz tego przywilejem amortyzacyjnym jest też tzw. jednorazowa amortyzacja. O ile z tej stanowiącej pomoc de minimis mogą korzystać wyłącznie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku podatkowym oraz tzw. mali podatnicy, to z jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 100.000 zł może korzystać, po spełnieniu dotyczących jej uwarunkowań, każdy przedsiębiorca.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Samochody osobowe stanowiące środki trwałe oraz leasingowane w kosztach firmy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1014) z dnia 01.03.2019 r.
W przypadku, gdy wartość samochodu osobowego nie przekracza 150.000 zł, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą wartość odpisu amortyzacyjnego (dotyczącego pojazdu stanowiącego środek trwały) oraz całą ratę leasingową (dotyczącą pojazdu używanego na podstawie leasingu operacyjnego). W pełnej wysokości kosztem uzyskania przychodów będzie również składka ubezpieczeniowa AC tego pojazdu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2019-03-21, Źródło: Gofin

Odliczanie VAT od wydatków na samochód osobowy wykorzystywany w działalności mieszanej

Poradnik VAT nr 11 (467) z dnia 10.06.2018 r.
W przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów firmowych, jak i celów prywatnych podatnika, ustawodawca wprowadził na mocy ustawy o VAT ograniczenia w zakresie odliczania VAT. W takim przypadku podatnikowi przysługuje bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie stanowiącej 50% kwoty podatku z faktury. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik faktycznie wykorzystuje samochód do celów firmowych w 50%, czy w innej części.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Sprzedaż środka trwałego a źródło przychodów w CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018 r.
W katalogu przychodów z zysków kapitałowych nie zostały wymienione przychody ze sprzedaży środków trwałych. To oznacza, że przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku nie są kwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych, lecz do przychodów z innych źródeł przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Wyroby energetyczne z zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie

Poradnik VAT nr 10 (466) z dnia 20.05.2018 r.
Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Informacja o zajęciu pensji pracownika przez komorników

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 07.06.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zdarza się, że pensja dłużnika zajmowana przez urząd skarbowy, została już wcześniej zajęta przez komornika sądowego. Taką sytuację nazywa się zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej. W razie wystąpienia zbiegu, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, zawiadomić o zbiegu egzekucji komornika sądowego i urząd skarbowy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (990) z dnia 01.07.2018 r.
Starosta z Funduszu Pracy może m.in. zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest finansowana ze środków Funduszu Pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Rozliczanie składników majątkowych wykupionych z leasingu operacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018 r., autor: Agata Cieśla
Wiele firm korzysta z możliwości użytkowania składników majątkowych na podstawie umów leasingu operacyjnego. Po zakończeniu okresu ich trwania często podejmują one decyzję o skorzystaniu z opcji wykupu. W ten sposób za niewysoką cenę zyskują na własność składnik majątku, który jest już sprawdzony. Sposób rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na wykup i eksploatację takich składników uzależniony jest od szeregu czynników.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Nowy limit (10.000 zł) na ulepszenie nie obejmuje wszystkich środków trwałych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 01.06.2018 r.
W przypadku ulepszenia po 31 grudnia 2017 r. środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r., zastosowanie znajdzie dotychczasowy limit w wysokości 3.500 zł. Limitem 10.000 zł objęte są ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.62.2018.1.AW.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Budynek hotelowy a tzw. minimalny podatek

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (987) z dnia 01.06.2018 r.
Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. (...) W przypadku budynku (środka trwałego), sklasyfikowanego w KŚT jako rodzaj 109 "Pozostałe budynki niemieszkalne", wykorzystywanego na działalność hotelową/gastronomiczną, nie wystąpi obowiązek zapłaty tzw. minimalnego podatku.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018 r.
Dietę w walucie obcej należy przeliczyć na złote - w celu ujęcia jej w kosztach podatkowych - po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia podróży służbowej. Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do kursu waluty obcej, jaki należy zastosować do przeliczenia na złote wydatków z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracowników, poniesionych w walucie obcej. Należy zatem zastosować zasadę ogólną.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

JPK na żądanie organów podatkowych od 1 lipca 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
Średni, mali i mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w formie JPK. Warunkiem jest prowadzenie ksiąg podatkowych przy pomocy programu komputerowego. Rozwiązanie to będzie stosowane w toku czynności sprawdzających, kontroli oraz postępowań podatkowych. Za nieudostępnienie danych w formie JPK grozi kara porządkowa do 2.800 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2018-07-16, Źródło: Gofin

Obniżenie stawek amortyzacyjnych a maksymalny okres amortyzacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017 r.
Co do zasady, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Stawki wynikające z Wykazu mogą m.in. podlegać obniżeniu (w określonych przypadkach również podwyższeniu). Wielkość obniżenia stawki jest dowolna i wynika wyłącznie z decyzji podatnika.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Amortyzacja podczas remontu środka trwałego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Przerwa w użytkowaniu środka trwałego spowodowana jego remontem nie stanowi przesłanki do wstrzymania, nawet tymczasowego, jego amortyzacji. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, odpisów amortyzacyjnych, co do zasady, dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środków trwałych lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Błędne określenie obowiązku podatkowego w VAT

Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 r., autor: Aleksandra Węgielska
Podatnik VAT rozliczenia tego podatku dokonuje w momencie powstania obowiązku podatkowego. Nie ma w tym zakresie dowolności, podatek VAT musi być rozliczony w terminie określonym przepisami o VAT. Nieterminowe rozliczenie podatku może skutkować więc powstaniem zaległości podatkowej, którą będzie trzeba uregulować wraz z odsetkami za zwłokę.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Skarga na wspólną interpretację podatkową

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017 r., autor: Małgorzata Żujewska
Wspólną interpretację podatkową można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Sprawy z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego rozpoznaje wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości zamieszkuje lub ma siedzibę strona skarżąca.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Jeśli płatnik ponosi za kontrahenta ciężar podatku u źródła (poprzez ubruttowienie należności) w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez niego tego podatku wynika z postanowień umowy łączącej strony lub gdy z przyczyn obiektywnych płatnik nie ma możliwości poboru tego podatku, to kosztem podatkowym może być cała wartość ubruttowionej należności, a więc także "zawarty" w niej podatek u źródła.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Rozliczanie VAT z faktur korygujących

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 r., autor: Aleksandra Węgielska
Dokumenty, które potwierdzają dokonywanie przez podatników transakcji podlegających opodatkowaniu VAT, muszą odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji i być prawidłowe pod względem formalnym. Zasady korygowania tych dokumentów określono w przepisach o VAT. Dokumentami korygującymi wystawianymi przez sprzedawcę są faktury korygujące.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

W jaki sposób przekazać nieruchomość spółce?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 01.05.2017 r.
Spółka z o.o. jest osobą prawną, a zatem podmiotem prawa odrębnym od swoich wspólników. Możliwość przekazania nieruchomości rozumianą jako przeniesienie własności nieruchomości wspólnika na spółkę można rozpatrywać pod kątem umów cywilnoprawnych, wówczas podstawą prawną przeniesienia nieruchomości może być np. umowa sprzedaży czy umowa darowizny. Przekazanie nieruchomości może się też odbyć zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017 r.
MF poinformowało, że ustawa o VAT nie nakłada obowiązku posiadania opinii klasyfikacyjnej GUS odnośnie zakwalifikowania usługi do danej grupy PKWiU, ale w sytuacji, gdy usługodawca lub usługobiorca nie jest pewien, czy dana usługa mieści się w określonym w załączniku 14 do ustawy o VAT grupowaniu PKWiU nie ma przeszkód, aby wystąpił o wydanie takiej opinii. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego rozliczenia VAT.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Opóźnione płatności w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017 r., autor: Agata Cieśla
Przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej regulują zobowiązania wobec różnych podmiotów i instytucji. Nie zawsze jednak wywiązują się z nich terminowo, co wpływa na sposób ujęcia w kosztach należności głównej, a w niektórych wypadkach również na możliwość obciążania kosztów związanymi z tym opłatami dodatkowymi.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Pełne odliczenie VAT przy wynajmie służbowych samochodów pracownikom

Poradnik VAT nr 9 (441) z dnia 10.05.2017 r.
Niejednokrotnie w prowadzonej działalności gospodarczej zdarza się, że podatnicy odpłatnie udostępniają swoim pracownikom czy wspólnikom na cele prywatne należące do ich przedsiębiorstwa samochody. Takie udostępnianie pracownikom samochodów służbowych na ich cele prywatne za wynagrodzeniem uznać należy za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2017-06-29, Źródło: Gofin

Jak uregulować podatek z PIT za 2015 rok?

Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 04.02.2016 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatek wykazany w PIT za 2015 rok może uregulować podatnik, członek najbliższej rodziny lub inny podmiot. Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką. Zobowiązanie wynikające z zeznania podatkowego można również pokryć nadwyżkami posiadanymi w innych podatkach. Termin uiszczenia kwoty wykazanej do zapłaty upływa 2 maja 2016 r. (przesunięcie wynika z faktu, że 30 kwietnia 2016 r. wypada w sobotę). Podatnik ma obowiązek odprowadzać do urzędu skarbowego każdy - nawet kilkuzłotowy - podatek.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

PCC od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (903) z dnia 01.02.2016 r.
Umowy pożyczki pieniędzy generalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Przy umowie pożyczki obowiązek zapłaty PCC ciąży na biorącym pożyczkę. Podatek ten opłaca się w wysokości 2% kwoty lub wartości pożyczki. Podatek od czynności cywilnoprawnych, zapłacony w związku z pożyczką zaciągniętą na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów spółki.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Spotkanie integrujące pracowników nie przysparza im przychodu

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 01.02.2016 r.
Pracownicy uczestniczący w imprezie integracyjnej nie uzyskują z tego tytułu przychodu. Koszt zorganizowania takiej imprezy jest kosztem uzyskania przychodów, o ile spełnione są przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. koszty pracownicze, w tym wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych).
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w 2016 r.

Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 01.02.2016 r., autor: Agata Cieśla
Odpłatne zbycie przez osobę fizyczną prywatnej nieruchomości, czyli dokonywane poza działalnością gospodarczą, nie zawsze skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. W ustawie o pdof ustawodawca wskazał, że ma to miejsce wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach, co nie oznacza jednak bezwzględnej konieczności jego opodatkowania.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej, gdy klient płaci kartą płatniczą - niekorzystne stanowisko organów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016 r.
Organy podatkowe uznają, że ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy mogą korzystać m.in. w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest poprzez system płatniczy PayPal, czy PayU. Taka forma zapłaty jest bowiem realizowana z konta nabywcy na konto bankowe sprzedawcy (czyli jest dokonana za pośrednictwem banku). Nie zgadzają się natomiast na stosowanie ww. zwolnienia w przypadku płatności kartą płatniczą. Taką formę zapłaty traktują bowiem jak zapłatę gotówkową.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Przyznanie w 2016 r. rabatu do sprzedaży dokonanej w 2015 r. a moment korygowania przychodów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016 r.
Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Nowe zasady odliczania VAT w 2016 r. – kto musi stosować prewspółczynnik?

Poradnik VAT nr 2 (410) z dnia 20.01.2016 r.
Obowiązkiem podatnika, w sytuacji gdy wykonuje on oprócz działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku, jest ustalenie na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy proporcji, w jakiej zakup służy wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a w jakiej - innym celom, pozostającym poza regulacją ustawy o VAT. Zatem prewspółczynnik na 2016 r. ustalić należy w oparciu o dane z roku 2015.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Przepisy o 70% podatku PIT zostały zweryfikowane

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016 r.
70% stawką podatku objęte są wyłącznie odprawy i odszkodowania wypłacane osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem. Należy podkreślić, że 70% danina dotyczy tylko tej części odprawy/odszkodowania, która przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez menedżera z tytułu stosownej umowy wiążącej go ze spółką.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

W którym urzędzie skarbowym złożyć PIT za 2015 r.?

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016 r., autor: Małgorzata Żujewska
PIT za 2015 r. należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika na 31 grudnia 2015 r. Miejsce zamieszkania to miejscowość, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Inne kryteria stosuje się w przypadku osób, które przed końcem ubiegłego roku wyjechały z kraju, rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres czy są nierezydentami.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Sposoby opłacania w 2016 r. zaliczek PIT przez przedsiębiorców

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016 r.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Stosowana forma opodatkowania, tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, determinuje sposób obliczania tych zaliczek, natomiast nie wpływa na sposób ich opłacania.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2016-03-04, Źródło: Gofin

Zmiana zasad reprezentowania podatników przez pełnomocników

Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Rozwiązaniem o rewolucyjnym znaczeniu w zakresie reprezentowania podatników w kontaktach z fiskusem będzie możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego, który otrzyma legitymację do działania we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Takie upoważnienie będzie składane w formie elektronicznej - w tym za pośrednictwem CEIDG. Powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Negatywne konsekwencje dla rolników dokonujących zakupu paliwa od oszusta

Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015 r.
W dniu 6 października 2015 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczony został komunikat pt.: "Informacja dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta", który stanowi pewnego rodzaju ostrzeżenie dla rolników przed skutkami uczestnictwa w nadużyciach w obrocie paliwami. W komunikacie Ministerstwo Finansów przedstawiło konsekwencje na jakie narażeni są rolnicy dokonujący zakupu paliwa u oszustów podatkowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Nagrody otrzymane w "Loterii Paragonowej" wolne od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015 r.
Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej". W przypadku podatników PIT zaniechaniem poboru podatku objął nagrody, których jednorazowa wartość przekracza 2.280 zł. Natomiast w przypadku podatników CIT zaniechaniem poboru podatku objął dochód stanowiący równowartość otrzymanych nagród. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Rozliczenie dla celów CIT kosztów pośrednich dotyczących zarówno działalności gospodarczej, jak i statutowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015 r.
W sytuacji, gdy podatnik ponosi przychody ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Zasadę tę stosuje się również, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Doręczenie pisma na skrytkę pocztową

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zasady dostarczania przesyłek przez organ podatkowy regulują art. 144-154c Ordynacji podatkowej. Nie ma w tych przepisach mowy o przekazywaniu pism na skrytkę pocztową. Sądy administracyjne natomiast niejednomyślnie oceniają skuteczność tego sposobu dostarczania przesyłek. Przeważa pogląd, że organy podatkowe nie mogą doręczać korespondencji na wskazaną przez podatnika skrytkę pocztową, skoro przepisy prawa nie przewidują takiego rozwiązania. Pojawiają się jednak głosy opowiadające się za traktowaniem umieszczenia pisma w skrytce pocztowej jako formy doręczenia zastępczego.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Błędny numer rejestracyjny pojazdu na fakturze dokumentującej zakup paliwa a prawo do odliczenia VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015 r.
Elementy, jakie powinna zawierać faktura, określono w art. 106e ustawy o VAT. Wśród nich nie wymieniono - jako elementu obowiązkowego na fakturze dokumentującej zakup paliwa - numeru rejestracyjnego pojazdu. Oznacza to, że podawanie numeru rejestracyjnego nie jest konieczne. W praktyce jednak sprzedawcy często podają taki numer. Jest to korzystne dla nabywców, gdyż ułatwia wykazanie związku wydatku z czynnościami opodatkowanymi.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Obowiązek podatkowy przy usługach transportu towarów

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 r., autor: Aleksandra Węgielska
Zgodnie z podstawową zasadą obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportowych powstaje z chwilą wykonania usługi. Aby więc prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego od usługi transportowej, należy określić chwilę jej wykonania. Przepisy o VAT nie wskazują, co należy rozumieć za wykonanie usługi, ani nie precyzują, jakimi kryteriami posługiwać się dla określenia tego pojęcia. Biorąc jednak pod uwagę, że celem usługi transportowej jest przewiezienie towarów w określone miejsce, można by uznać, że usługa ta zostaje wykonana z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Odpis amortyzacyjny dokonywany od grupy wartości niematerialnych i prawnych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015 r.
Licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowią wnip. Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zaliczanych do wnip, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Zmiany w Ordynacji podatkowej już w 2016 r.

Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015 r.
Od 1 stycznia 2016 r. zmieni się w sposób znaczący wiele przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Podstawowym celem nowelizacji tej ustawy było stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co ma w założeniu ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków. (...) W ustawie wprowadzono rozwiązania mające na celu promowanie zachowania podatników przejawiającego się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Nie tylko pensja jest pracowniczym przychodem

Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 09.11.2015 r., autor: Agata Cieśla
Podmioty będące pracodawcami dokonując różnych świadczeń na rzecz swoich pracowników pełnią w stosunku do nich rolę płatnika. To z kolei oznacza, że są obowiązane obliczać i pobierać od nich zaliczki na podatek. Świadczenia przekazywane pracownikom nie ograniczają się jedynie do pieniężnego wynagrodzenia za wykonywaną przez nich pracę. Na ich opodatkowanie wpływa zarówno forma świadczenia otrzymywanego lub stawianego do dyspozycji pracownika, źródło jego finansowania, jak i moment przekazania pracownikom.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/podatki/)
Data: 2015-12-23, Źródło: Gofin

Obowiązek dokonywania wstecz korekty przychodów i kosztów a przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 01.09.2015 r.
W przypadku gdy podatnik wystawia lub otrzymuje fakturę korygującą w związku ze zwrotem sprzedanego lub kupionego towaru, musi skorygować odpowiednio przychody lub koszty uzyskania przychodów. Przepisy podatkowe nie określają sposobu dokonywania takiej korekty ani momentu, do którego należy ją odnieść. Natomiast według organów podatkowych, korekty (przychodów i kosztów) należy dokonać wstecz. To stanowisko oparte jest na stwierdzeniu, że faktura korygująca nie zmienia momentu uzyskania przychodu lub poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie wpływa na wysokość przychodów lub kosztów danego okresu.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Odszkodowanie/kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu a obowiązek wykazania VAT należnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015 r.
Jeżeli wynajmujący wyrazi zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu przez najemcę - to środki pieniężne otrzymane w ramach odszkodowania/kary stanowią dla wynajmującego zapłatę za świadczoną usługę; w takiej sytuacji wynajmujący jest zobowiązany wykazać VAT należny od ww. zapłaty. Jeżeli wynajmujący nie wyrazi zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy przez najemcę - wówczas otrzymane przez niego odszkodowanie/kara mają charakter odszkodowawczy i nie stanowią zapłaty za usługę; w takiej sytuacji obowiązek wykazania VAT należnego nie wystąpi.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Jak sprawdzić status podmiotu przed zastosowaniem odwrotnego obciążenia?

Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015 r.
Dostawca, który będzie dokonywał transakcji towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, aby uniknąć problemów z właściwym ich opodatkowaniem, powinien w każdym przypadku sprawdzić status podatkowy swojego kontrahenta. Może tego dokonać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, gdzie znajduje się baza on-line pod nazwą "Sprawdź status podmiotu w VAT". Za pomocą tej bazy dostawca ma możliwość sprawdzenia i potwierdzenia, czy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Wykup samochodu z leasingu z zamiarem jego użytkowania poniżej 12 miesięcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015 r.
Amortyzacji podlegają używane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej składniki majątku, zwane środkami trwałymi, o ile stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyto je lub wytworzono we własnym zakresie, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Zatem w sytuacji, gdy przewidywany okres używania składnika jest równy lub krótszy niż 12 miesięcy, to nie podlega on zaliczeniu do środków trwałych, a tym samym nie podlega też amortyzacji. Wydatki na nabycie lub wytworzenie takich składników majątku podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Wydatki na zakup odzieży w kosztach firmowych

Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 r., autor: Agata Cieśla
W działalności gospodarczej przedsiębiorcy zakupują odzież głównie dla pracowników. Niektórzy z nich w ten sposób wywiązują się z ustawowych obowiązków, pozostali natomiast wyposażają pracowników w stroje służbowe całkowicie dobrowolnie. Ponadto ubiór często zapewniany jest przez firmę zleceniobiorcom, a i przedsiębiorcy z firmowych pieniędzy finansują zakup własnej odzieży. Jednak nie każdy taki wydatek podlega rozliczeniu w kosztach firmowych.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Zakończenie najmu samochodu a konieczność złożenia aktualizacji druku VAT-26

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015 r.
W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego, dla którego wcześniej złożono informację VAT-26, podatnik ma obowiązek złożyć aktualizację tego druku. Wynika to z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT. W przepisach ustawy o VAT nie określono jednak, o jaką "zmianę wykorzystywania pojazdu" tu chodzi. Z objaśnień do wzoru ww. informacji wynika jednak, że aktualizację informacji VAT-26 trzeba złożyć, jeżeli samochód służył wyłącznie do działalności gospodarczej, a podatnik przeznacza pojazd do tzw. "celów mieszanych".
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Złożenie oryginału lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej - a więc także uprawniającego do reprezentowania przed organami podatkowymi - podlega co do zasady opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Opłatę skarbową od pełnomocnictwa uiszcza się organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Czy sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego do czynności statutowych jest opodatkowana VAT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 01.09.2015 r.
Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy realizujące zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, nie rozliczają VAT. Takich podmiotów nie uznaje się bowiem za podatników. Wyłączenie ww. podmiotów z grona podatników VAT jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych. Jeżeli natomiast ww. podmioty wykonują określone czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, to dla tych czynności są one uznawane za podatnika i muszą rozliczyć VAT na zasadach ogólnych, czyli według reguł obowiązujących innych przedsiębiorców.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Moment ujęcia czynszu inicjalnego zależy od sposobu rozliczania go w kosztach dla celów bilansowych - Ministerstwo Finansów nie zmienia zdania pomimo innych orzeczeń NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 01.09.2015 r.
Sposób rozliczania czynszu inicjalnego w kosztach podatkowych uzależniony jest od sposobu rozliczania tego czynszu dla celów bilansowych. Jeżeli więc czynsz ten spółka rozlicza bilansowo w czasie, to również dla celów podatkowych czynsz ten należy rozliczać w czasie. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2015 r., nr IBPBI/2/4510-292/15/PC)
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Kto pokrywa koszty wizyty w urzędzie skarbowym?

Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urzędnicy, prowadząc postępowanie podatkowe, mają obowiązek dokładnie wyjaśnić wszystkie aspekty i okoliczności sprawy. Podatnik jest w związku z tym niekiedy wzywany do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów. Wydatki związane z taką wizytą można przerzucić na Skarb Państwa. Zastrzega się jednak, że refundacja przysługuje, gdy podatnik realizował wezwanie otrzymane w toku postępowania podatkowego wszczętego z urzędu albo wystosowane do niego błędnie.
Data: 2015-10-16, Źródło: Gofin

Jak korygować rozliczenia po kontroli podatkowej?

Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik ma prawo po zakończeniu kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy poprawić sprawdzane rozliczenia. Korekty dokonuje się poprzez złożenie - w formie pisemnej lub drogą internetową - deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem przyczyn naniesienia zmian. Usunięcie wszystkich nieprawidłowości wykrytych przez urzędników pozwala uniknąć pokontrolnego postępowania podatkowego.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Media można czasem rozliczać odrębnie od najmu - wyrok TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015 r.
Sposób rozliczenia VAT od mediów zależy od umowy łączącej strony. Jeżeli najemca ma możliwość wyboru dostawcy mediów, czy sposobu korzystania z mediów, a kosztami mediów obciążany jest według faktycznego ich zużycia (wynikającego z indywidualnych liczników), usługę najmu i dostawę mediów można traktować jak odrębne świadczenia. Jeżeli jednak elementy transakcji są ze sobą tak ściśle związane, iż tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, ww. świadczenie - jako kompleksowe - należy opodatkować łącznie, jedną stawką VAT.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia podatku od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015 r.
Przychód w walucie obcej, od którego obliczany i pobierany jest zryczałtowany podatek, powinien zostać przeliczony na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz podmiotu zagranicznego.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczy do kosztów pełny odpis na fundusz remontowy - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 01.05.2015 r.
Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, jednak kosztem uzyskania przychodów są podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. W kontekście spółdzielni mieszkaniowych ustawą tą jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Odliczenie VAT od samochodu osobowego zakupionego w celu wynajmu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (876) z dnia 01.05.2015 r.
W celu odliczenia VAT od wydatków związanych z zakupem oraz eksploatacją samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem, obok warunku objęcia usługi najmu przedmiotem działalności gospodarczej, samochód ten musi być faktycznie przeznaczony i wykorzystywany wyłącznie na ten cel. Problemem jest jednak sposób rozumienia warunku dotyczącego przeznaczenia samochodu "wyłącznie na wynajem", co może w konsekwencji oznaczać wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT również w stosunku do samochodów wynajmowanych.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Moment podatkowego ujęcia kosztu pośredniego nie zależy od jego ujęcia jako koszt w księgach - kolejny wyrok NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (876) z dnia 01.05.2015 r.
Zagadnienia związane z powstaniem obowiązku podatkowego, wysokością podatku oraz rygorami zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu, są regulowane w ustawach podatkowych, w tym w ustawie o PDOP. Dlatego też, aby ustawa o rachunkowości wywierała skutki podatkowe, muszą istnieć przepisy zawierające wyraźne odesłanie do jej treści. Pogląd, iż w świetle art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, koszt należy rozpoznać w oparciu o uregulowania wynikające z ustawy o rachunkowości, nie wynika z unormowania ukształtowanego przepisem art. 15 ust. 4d tej ustawy.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Jak fiskus egzekwuje podatek z PIT za 2014 r.?

Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 04.05.2015 r., autor: Małgorzata Żujewska
Pierwszą reakcją fiskusa na nieuiszczenie kwoty wykazanej do zapłaty w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych są miękkie sposoby perswazji: telefon z informacją o zadłużeniu, sms, e-mail, kolejny krok to pisemne upomnienie. Podatnik, który nie zareaguje na te działania, powinien spodziewać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Fiskus może zająć prawie cały majątek.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Korekta VAT w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego

Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 r., autor: Aleksandra Węgielska
Przepisy ustawy o VAT zawierają regulacje dotyczące systemu korekt w sytuacji, gdy podatnik zmieni zasady wykorzystywania pojazdu samochodowego. Korekta taka jest obowiązkowa, gdy samochód początkowo był wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej, a po zmianie będzie wykorzystywany także do celów innych niż ta działalność. Natomiast podatnik może "odzyskać" część VAT nieodliczonego od zakupu pojazdu w sytuacji, gdy samochód najpierw był wykorzystywany do celów mieszanych, a po zmianie będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Zasady odliczania VAT naliczonego krok po kroku

Poradnik VAT nr 8 (392) z dnia 20.04.2015 r.
W myśl generalnej zasady, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, jeżeli te towary czy usługi mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Przy zakupach związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT prawo do odliczenia nie przysługuje. Natomiast w odniesieniu do zakupów, które są związane zarówno z czynnościami zwolnionymi z VAT, jak i opodatkowanymi, podatnik może odliczyć VAT tylko w tej części, w jakiej odnoszą się one do czynności opodatkowanych.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Moment korekty kosztów w przypadku otrzymania dotacji po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 01.05.2015 r.
U podatnika CIT kwota dotacji jest przychodem podatkowym, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Przepis ten stanowi, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Przychód ten powstaje w dniu faktycznego otrzymania dotacji.
Data: 2015-05-25, Źródło: Gofin

Amortyzacja składników wyposażenia biura

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014 r.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania przekracza 3.500 zł. Obowiązek taki nie powstaje natomiast w odniesieniu do składników majątku, których wartość początkowa jest równa wspomnianej kwocie lub jest od niej niższa. Zatem wydatki na poszczególne składniki wyposażenia, których wartość nie przekracza 3.500 zł, przedsiębiorca może zaliczyć (...)
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym w 2015 r.

Poradnik VAT nr 22 (382) z dnia 20.11.2014 r.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów zwolnił jednak z obowiązku stosowania kas niektóre grupy podatników, a przepisem regulującym te zwolnienia do końca 2014 r. jest rozporządzenie w sprawie zwolnień.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Rozliczanie WNT - wybrane problemy i wyjaśnienia organów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014 r.
W przypadku dokonywania zakupu towarów od kontrahentów unijnych zazwyczaj nabywcy (podatnicy polscy) rozliczają VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Wykazują zatem VAT należny i naliczony podlegający odliczeniu. Obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy będącej przedmiotem WNT.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Darowizna towarów na cele charytatywne

Poradnik VAT nr 18 (378) z dnia 20.09.2014 r.
W myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o VAT, darowizny towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli przy nabyciu darowanych towarów przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT i towary te nie są próbkami ani prezentami o małej wartości. Przekazywane w ten sposób towary podlegają opodatkowaniu VAT według stawki określonej dla danego towaru. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest cena nabycia towaru przekazanego bezpłatnie, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tego przekazania, czyli w uproszczeniu mówiąc jest to cena rynkowa tych towarów.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Wydatki na wynajem autokaru w celu dowozu pracowników do pracy (i z pracy)

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014 r.
Ponoszone przez pracodawcę wydatki na dowozy pracowników do pracy nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych. Zatem zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe, gdy wydatki te będą wykazywały związek z przychodami pracodawcy. Powodów zapewnienia pracownikom ww. transportu może być wiele. Przykładowo pracodawca może zapewniać pracownikom transport w celu pozyskania lub utrzymania wykwalifikowanej kadry pracowników np. produkcyjnych, którzy mogliby mieć problem z dostaniem się do miejsca pracy.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Sprzedaż budynku użytkowego wycofanego z działalności

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 01.11.2014 r.
Przychód ze sprzedaży budynku powstanie w dacie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży przenoszącej własność tego budynku na nabywcę. Przychód do celów podatkowych wystąpi tylko wówczas, gdy pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Kiedy otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku podatkowego?

Poradnik VAT nr 22 (382) z dnia 20.11.2014 r.
W art. 19a ust. 8 ustawy o VAT zawarto generalną zasadę, w myśl której otrzymanie przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Istnieje jednak grupa czynności, w przypadku których wpłata zaliczki przed dokonaniem dostawy towaru czy wykonaniem usługi nie zrodzi obowiązku podatkowego w VAT.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Jak należy rozliczać podatki (VAT, PIT, CIT) i składki ZUS od umowy zlecenia zawartej ze swoim pracodawcą?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (858) z dnia 01.11.2014 r.
Jeśli zakres usługi wykonywanej przez podatnika VAT na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracodawcą wchodzi w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, a nie wynika ze stosunku pracy, to generalnie usługa ta podlega opodatkowaniu VAT. Wyłączenie z VAT może jednak mieć miejsce, gdy umowa zlecenia wykonywana jest w warunkach wyłączających, między innymi, odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane przez zleceniobiorcę czynności.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem roku?

Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 r., autor: Małgorzata Żujewska
Niejeden podatnik odlicza dni do końca roku. Przedawnią się wówczas podatki, których termin płatności upłynął 5 lat temu. Wiele czynników może jednak wydłużyć termin przedawnienia. Sposoby, które fiskus stosuje najczęściej, aby zyskać więcej czasu na ściągnięcie podatków, to: nadanie nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, podjęcie działań egzekucyjnych, wszczęcie postępowania karnego skarbowego.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Limity uprawniające do statusu małego podatnika w 2015 r.

Poradnik VAT nr 20 (380) z dnia 20.10.2014 r.
Na podstawie art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, przy czym kwotę tę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.
Data: 2014-12-02, Źródło: Gofin

Świadczenia pracodawcy ponoszone w związku z udziałem pracownika w kursie zawodowym

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 01.04.2013 r.
W sytuacji gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, to kwota sfinansowanych przez pracodawcę kosztów nauki tego pracownika korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof. Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof. Jednak fakt zaliczenia tych świadczeń do przychodów pracownika nie zawsze oznacza ich opodatkowanie.
Data: 2013-04-30, Źródło: Gofin

Gdy likwidowany środek trwały ustępuje miejsca nowemu

Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 04.04.2013 r., autor: Agata Cieśla
Inwestycje związane z wytwarzaniem lub budową składników majątku zaliczanych do środków trwałych zazwyczaj generują w firmie znaczące koszty ekonomiczne. Pośród tych kosztów znajdują się wydatki związane z likwidacją innego składnika majątku zaliczanego do tej kategorii, ustępującego miejsca nowo budowanemu lub wytwarzanemu. Sposób rozliczenia takiej likwidacji przebiega w kosztach podatkowych dwutorowo.
Data: 2013-04-28, Źródło: Gofin

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Poradnik VAT nr 7 (343) z dnia 10.04.2013 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2013 r., pod poz. 363, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie zawiera zmiany o charakterze uzupełniającym, jak również uwzględnia dotychczas nieuregulowane zagadnienia, jak np. odrębną ewidencję dotyczącą korekty sprzedaży.
Data: 2013-04-26, Źródło: Gofin

Faktura pro forma nie zobowiązuje do rozliczenia VAT

Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013 r., autor: Aleksandra Węgielska
Przepisy określające zasady wystawiania faktur nie odnosiły się nigdy do dokumentów nazywanych "Faktura pro forma". Oznacza to, że faktura taka nie wywiera żadnych skutków podatkowych. Faktury pro forma stosowane są w obrocie handlowym głównie w celach informacyjnych. Przesyłane są nabywcom towarów lub usług w celu zapoznania się z ceną towaru (usługi). Bardzo często faktury te stanowią podstawę do wpłat zaliczek.
Data: 2013-04-25, Źródło: Gofin

Wycofanie z działalności gospodarczej i sprzedaż samochodu kupionego na fakturę VAT marża

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013 r.
Gdy osoba fizyczna sprzedała samochód osobowy, wycofany uprzednio z działalności gospodarczej, to taka czynność może skutkować powstaniem przychodu z tej działalności. Tak będzie wówczas, gdy między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności i dniem jego sprzedaży nie upłynęło 6 lat.
Data: 2013-04-24, Źródło: Gofin

Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W rozporządzeniu tym doprecyzowano m.in., że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej zaliczki. Uregulowano też zasady zwrotu towaru lub reklamacji, a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek.
Data: 2013-04-23, Źródło: Gofin

Opłaty za autostrady i parkingi w podróży służbowej - resort finansów podtrzymuje niekorzystne rozstrzygnięcie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013 r.
Z dniem 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wymienia ono jako inne niezbędne wydatki związane z podróżą krajową lub zagraniczną pracownika m.in. opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.
Data: 2013-04-22, Źródło: Gofin

Nowe zasady ustalania limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Poradnik VAT nr 8 (344) z dnia 20.04.2013 r.
Przepis § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień określa, że z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. zwolnieni są podatnicy u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł lub podatnicy rozpoczynający w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.
Data: 2013-04-22, Źródło: Gofin

Garaż z płyt betonowych a podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013 r.
Zgodnie z art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Czy w sytuacji, gdy garaż jest zbudowany z płyt betonowych, posiada dach, nie ma fundamentów, a słupy betonowe utrzymujące płyty osadzone są w gruncie i obsypane kamieniami, należy go opodatkować?
Data: 2013-04-22, Źródło: Gofin

Przepisów o korekcie kosztów nie stosuje się do podatku od nieruchomości - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013 r.
Stosowanie w praktyce przepisów dotyczących korekty kosztów (art. 24d updof oraz art. 15b updop), obowiązujących od 1 stycznia 2013 r., wciąż budzi wątpliwości. W powołanych przepisach określono m.in., że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu, jeśli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku), i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
Data: 2013-04-22, Źródło: Gofin

Korekta amortyzacji w leasingu finansowym

Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 08.04.2013 r., autor: Agata Cieśla
W celu ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych korzystający musi środkowi trwałemu będącemu przedmiotem umowy leasingu przypisać wartość początkową i wykazać ją w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym jest suma kapitałowych części rat leasingowych.
Data: 2013-04-19, Źródło: Gofin